สุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมที่ป่วยเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

ไหมมูน๊ะ คลังข้อง, 6852279
สกล สิงหะ, 6852279
พรทิพา บรรทมสินธ์ุ, 6852279

Abstract

This research aims to study Spiritual Health of Caregiver in Case of End Stage Cancer of Muslim patients. The research is qualitative research using ethnographic and phenomenological approach. Data were collected from Songklanagarind Hospital, Yensira Patients Building at Kok Nao Temple.  Researcher followed participants  to their residences which located in Pattani, Yala and Naratiwat to observe phenomenon and to conduct participative and non-participative observation and both informal interview and in-depth interview. Participants of the study were 7 specifically-selected caregivers.         


          The study finds that all informants believe in religious teachings and apply these teachings in giving care to strengthen and encourage. Religious ritual and practices help to complete spiritual health. This research, participants reflects that pain and disease in God’s decree, and they accept that there are problem and barrier in providing care to patient. Caregiver puts hope on Allah to recovery patient from disease. In case the patients are died, caregiver s understands and accepts it. This shows that the spiritual courage of caregivers in from belief when caregivers understand phenomenon that happen to their selves or their family, it shows us that they have goal spiritual health.


              This research can conclude that Islamic belief has a strong relation to how caregivers provide care to their patients of Muslim end-stage cancer. Caregiver use the religious teaching along with practical method during providing care which can prove that Islamic teaching is the significant spiritual element of caregiver of end-stage Muslim cancer patients.

Article Details

How to Cite
คลังข้อง ไ., สิงหะ ส., & บรรทมสินธ์ุ พ. (2018). สุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมที่ป่วยเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 37–47. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111933
Section
Research Article

References

ดำรง แวอาลี. 2547. ความเจ็บป่วยและการบำบัดรักษาในทัศนะอิสลาม ใน ดำรง แวอาลี, บรรณาธิการ. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามแนวทางอิสลาม. 7-13. กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติง เฮ้าส์.

เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี. 2542. การดูแลเพื่อบรรเทาอาการ วิถีแห่งการคลายทุกข์. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีจำกัด.

มานี ชูไทย. 2544. หลักการอิสลามที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพและการสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สกล สิงหะ. 2548. คืนสู่เหย้า กลับเข้าสู่สังคม reach to recovery. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์.

อวยพร สมใจ. 2549. การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยไทยพุทธ ใน ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการดูแลแบบองค์รวมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต. 126-129. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์.

ก๊ะโซรยา. 2552 , 2553. ผู้ให้สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม, 16, 20 มิถุนายน 2552 , 7 ตุลาคม และ 16 มกราคม 2553.

ก๊ะตา. 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 มีนาคม, 2 และ 9 เมษายน, 13 พฤษภาคม, 2 มิถุนายน และ 14
กรกฎาคม 2552.

ก๊ะเมาะห์. 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 3, 24 มิถุนายน , 26 สิงหาคม และ 7 ตุลาคม 2552.

ก๊ะยะห์. 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1,17,28 ธันวาคม 2552. และ 4 มกราคม 2553.

ก๊ะเยาะห์. 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม, 24 มิถุนายน,22 กรกฎาคม, 16 กันยายน และ 8 ตุลาคม 2552.

แบเซ็ง. 2551, 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน, 10 ธันวาคม 2551 และ 6 มีนาคม, 3 เมษายน, 9 เมษายน และ 4 ตุลาคม 2552.

แบเลาะห์. 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 6 และ 7 มีนาคม, 14 พฤษภาคม และ 5 ตุลาคม 2552.

อาเยาะห์. 2552. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1, 22 กรกฎาคม, 5 และ 28 ตุลาคม 2552.