การลดความรุนแรงจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

สุริยะ สะนิวา, 6852279

Abstract

This paper examines why ethnic minority movements change their strategies from radical to moderate.  The author explores some factors that can explain the changes in strategies of ethnic minority movements by looking at the case of the Malay-Muslims in southern border provinces of Thailand.  The moderation which has arisen in ethnic movement strategies may be caused by many factors.  In this study, democratization of the system, better living standards, and cultural exchanges are considered to be the chief factors that created a general environment to change its strategy towards moderation.  Empirical data for testing these factors are obtained mainly from a survey of 30 leaders of the ethnic Malay movement, and supplemented by interviews.  Most of the movement leaders admitted that the factors of democratization of the system, better living standards, and cultural exchanges are more or less related to the change in the movement towards moderation.  These factors may be regarded as the “pull” factors which made a moderate strategy more attractive to the movement leaders.  At the same time, certain “push” factors were also found to be at work.  These include the coercive power of the Thai government, the greater difficulty in continuing armed struggles, and the decline in internal and external support.  This study has focused on the pull factors without which moderation is unlikely to occur.

Article Details

How to Cite
สะนิวา ส. (2018). การลดความรุนแรงจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 91–98. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111942
Section
Academic Articles

References

โมฮำหมัด อับดุลกอเดร์ (ดร.). 2530. การศึกษาและการพัฒนาภาคใต้. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต

มูลนิธิหะญีสุหลง. 2536. มูลนิธิหะญีสุหลงอับดุลกาเดร์ โตะมีนา. ปัตตานี: มูลนิหะญีสุหลง

สาสน์เอกภาพ. 2536. สหกรณ์ออมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร: นัทชาการพิมพ์

A. Malek, Mohd Zamberi. 1993. History and Politics of Patani Muslims. Kuala Lumpur: Hizbi Reprografik.

Anuraksa, Panomporn. 1984. Political Integration Policy in Thailand: The Case of the Malay Muslim Minority. Ph.D dissertation, the University of Texas.

Bangkok Post. 2004. Bloodshed, Mayhem in South. 27 October: 1.
Che Man, W.K. 1983. Muslim Elite. Master’s Thesis. Universiti Sains Malaysia.

Che Man, W.K. 1990. Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand. Singapore: Oxford University Press.

Dhiravegin, Likhit. 1992. Demi Democracy. Singapore: Times Academic Press.
Haji Sulong, Amin Tohmeena (ed.). 1958. The Gleaming Cluster of Security. Pattani: Saudara Press.

Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the late twentieth century. Norman: University of Oklahoma Press.

Nik Mahmood, Nik Anwar. 1999. History of Patani Malay Movements, 1785-1954. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pitsuwan, Surin. 1989. Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand. Thammasat University: Thai Khadi Research Institute.

Smith, Anthony d. Smith. 1981. The Ethnic Revival. Cambridge: Cambridge University Press.