ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์, 6852279
อับดุลเลาะ การีนา, 6852279

Abstract

 


This paper aims to study a relationship between the reference of al-Hadith al-Maudhu’ and the kuthbah nikah sermon in Musjids in Maikaw District, Phuket Province. It employs a qualitative methodology, collects data by using questionnaire and interview, and analyzes the data by resorting to the principle of Hadith Science, Islamic Jurisprudence, and Tarjih. The findings show that Hadith Maudhu’ has been used in the kuthbah nikah sermon, but, according to the principle of Hadith Science, this kind of Hadith cannot be considered as valid. There are five Hadiths as follows 1) Hadith that encourages and discourage a marriage with a woman because of some qualifications; 2) Hadith that encourages choosing a partner who has a good linage because a good linage can be transferred to a child 3) Hadith that prohibits a marriage with a close relative because doing so will make a child having a defect 4) Hadith that mentions that the Ibadah or prayer of a married person is more blessing than a non-married one; and 5) Hadith that mentions that a divorce is an unpleasable act and, as a consequence, it shakes the throne of Allah

Article Details

How to Cite
หมัดตะพงศ์ น., & การีนา อ. (2018). ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 1–8. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010
Section
Research Article

References

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ,นักเรียนเก่าอาหรับ, สมาคม. 1419. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย. มะดีนะฮฺ : ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน.

al-Albāniy, Muhammad Nāsiruddīn.1988 . Dhaif al-Jamia al-Saghir wa Siyadahtuhu. Beirut : al-Maktab al-Islamiy.

al-Albāniy, Muhammad Nāsiruddīn. 1991.Salsilah al-Ahadith al-Dhaifah wa al-Al-Maudhu’ah.Riyadh : Maktabah al-Ma’rifah.

al-Albāniy, Muhammad Nāsiruddīn.1997 .Sahih wa Dhaif Ibn Majah.Riyadh : Maktabah al-Maarif.

al-'Asqalaniy,Ibn Hajar.1995.Talkhish al-Habir.al-Qahrah : Muassasah Qurthabah.

al-Baghdadiy,al-Khatib al-Baghdadiy. 2001. Tarikh Baghdad. Beirut:Dar al-Gharb al-Islamiy.

al-Bukhāriy. Muhammad bin Ismāil. 1990. Sahīh Al-Bukhāriy . Dimashq: Maktabah Dar al-Bayān.

al-Dhahabiy, Shams al-Din Muhammad bin Ahmad.1963. Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal. Beirut : Dar al-Ma’rifah.

al-Ghazaliy,Abū Hamid Muhammad bin Muhammad. 2004. Ihya Ulum al-Din. Beirut : Dar al-Ma’rifah.

Ibn Hibban,Muhammad Bin Hibban al-Bastiy.1975. Kitab al-Majruhin min al-Muhaddithin . Aleppo: Dar al-Wa'ay.

Ibn al-Jawziy, Abū al-Faraj.1997.al-Mawdhuat min al-Ahadith al-Marfuat.Riyadh : Maktabah Adhwa al-Salaf.

al Kashaniy, Muhsin al-Faidh 1983. Al-Mahajjah al-Baidha’ fi Tahzib al-Ahya'. Beirut : Muassasah al-Alamiy.

Mahmud al-Thahhan,1981.Taysir Musthalah al-Hadith. Dar al-Quran al-Karim : Beirut.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. 1997. Sunan Ibn Majah. Bairut : Dar al-Jil.

Muslim, Abū al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairiy. 1991.al- Shahih. Al-Qahirah : Dar al-Hadith.

al-Nawawiy, al-Nawawiy,Abū Zakaria Yahya Ibn Sharaf. 1929. Shar Muslim li al-Nawawiy. al-Qahirah : al-Azhariyah al-Misriyah.

Ibn Qadamah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad .1998. al-Mughniy.Riyadh : Dar Alam al-Kutub.

al-Shawkaniy,Muhammad bin 'Ali.1995. al-Fawaīd al-Majmu'ah fi al-Ahadith al-Maudhu’ah.Beitut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Shirbiniy,Muhammad bin Muhammad. 2000.Mughni al-muhtaj ila ma'rifat al-ma'ani alfaz sharh al-Minhaj.Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Subkiy,Taj al-Din 'Abd Al-Wahhab al-Subkiy.1964.Thabaqat al-Shafi'iyah al-Kubra. Beirut : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Ibn Taymiyah, Ahmad ibn ‘Abd al-HalIm.1995. Majmua al-Fatawa. Al-Madinah al-Munawarah: Majma' al-Malik Fahd li-Tiba'at al-Mushaf al-Sharif.

al-'Uqailiy,Abū Ja'far.1999. al-Dhuafa' al-Kabir.Riyadh : Dar al-Shumai'iy.