วัตถุประสงค์       

                   1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                   2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2017-12-25

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้สึกไวของครู

สุพรรษา สุวรรณชาตรี, 6852279; ดนุลดา จามจุรี, 6852279, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, 6852279, มารุต พัฒผล, 6852279

9-22

การพัฒนามาตรฐานสากลด้านการอ่าน

ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา, 6852279; นาตยา ปิลันธนานนท์

113-125

ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา

โรซวรรณา เซฟโฆลาม, 6852279; พินิจ ขำวงษ์, 6852279, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, 6852279, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, 6852279

127-140