ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด

Main Article Content

ณัฐนุช วณิชย์กุล, 6852279

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the tourist satisfaction level towards tour service in Iran by Tour Eurng Luang Company Limited; and 2) to compare the tourist satisfaction level towards tour service in Iran by Tour Eurng Luang Company Limited, classified by personal factors.  The mixed method research, using quantitative and qualitative methods, was conducted for this study. For quantitative method, the satisfaction survey was given to 109 participants who used service of Tour Eurng Luang Company Limited in order to fill out their satisfaction level.  Regarding qualitative method, an in-depth interview with three officers of Tour Eurng Luang Company Limited was conducted.  Descriptive statistics, Independent t-test and One-Way ANOVA were used to analyze the data collected.


The results indicated that 1) Overall, the participants had a slightly high level of satisfaction (Mean = 4.17, S.D. = 0.540). When considering their satisfaction classified by the services marketing mix elements, it was found that they had a high level of satisfaction in People (Mean= 4.52, S.D.= 0.602)  and a slightly high level of satisfaction in 6 elements as follows: Distribution (Mean= 4.27, S.D.= 0.702), followed by Physical Evidence (Mean= 4.26, S.D.= 0.715), Price (Mean= 4.17, S.D.= 0.691), Process (Mean= 4.14, S.D.= 0.751), Product  (Mean= 4.10, S.D.= 0.614), and Promotion (Mean= 3.89, S.D.= 0.885); 2) Overall, no significant difference was found in tourist satisfaction level with different personal factors at a statistical significance level of 0.05.

Article Details

How to Cite
วณิชย์กุล ณ. (2018). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 79–91. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048
Section
Research Article

References

ฉัตยาพร เสมอใจ. 2545. การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพฯ. บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด.

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล. บรรณาธิการ. 2558. หนังสือที่ระลึก 60 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อิหร่าน พ.ศ. 2558. เตหะราน, อิหร่าน: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน.

เชนทร์ ชนะการณ์. 2554. อิหร่าน ตอน ย้อนรอยอารยัน. กรุงเทพฯ: อทิตตา พริ้นติ้ง.
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). 2559. เตหะราน – ตระการตา มหานครแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย.
จากอินเตอรเน็ต. https://www.thaiairways.com/th_TH/hilight_destination/life_style/
Tehran.page (คนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559).

ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์. 2553. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการให้บริการของโรงแรมอมารีในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พรทิพย์ ไชยชิต. 2552. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัท ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ ทัวร์.
รายงานการค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

พิศุทธ์ พิศุทธกุล. 2553. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมกรีน เลค
รีสอร์ท เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รัฐบาลไทย. 2559. ไทย –อิหร่านสานสัมพันธ์ปูทางความร่วมมือเศรษฐกิจ. จากอินเตอรเน็ต.
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/542/ (คนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559).

รัฐวิทย์ รัตนยงค์ไพโรจน์. 2555. ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมเรือนระมิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 2560. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2559. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.
2559. กรุงเทพฯ: สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Kotler, P. and Armstrong, G. 2013. Marketing An Introduction. 11 th ed. Harlow: Pearson Education.

Kotler, P. & Keller, K. L. 2012. Marketing Management. 14 th ed. Harlow: Pearson Education.
McCarthy, E. J. 1960. Basic Marketing: A Managerial Approach. IL: Irwin.

Mudie, P. and Pirrie, A. 2006. Services Marketing Management. 3 rd ed. Oxford: Butterworth-Heine