การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

เปขณางค์ ยอดมณี, 6852279

Abstract

In the past, the appraisal of organizational performance was to measure the financial return which was consistent with goal by focusing on only the profit. Nowadays, there are many factors in consideration for appraisal other than the profit. The same system of the integration between organizational management and the appraisal of organizational achievement is adopted. It is called performance management system. This novel concept will contribute to developing the integrated management system as mentioned earlier to be used for driving organization forward, such as, balance scorecard, performance benchmarking etc. However, the new concept of organizational performance is the appraisal in several dimensions, not only focusing on financial issues. The further study needs to be done in order to get the concept of organizational performance appraisal which could be applied into practice. Especially, this present study, which develops the indicator on dimension or the various components in the paradigm of appraisal, was an example research presented on this article for further application

Article Details

How to Cite
ยอดมณี เ. (2018). การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 141–149. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056
Section
Academic Articles

References

นภดล ร่มโพธิ์ และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์. 2552. เครื่องมือการประเมินผลองค์การ, คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง. กรุงเทพฯ.

Jarrar, Y.F. and Zairi, M. 2001. “Future trends in benchmarking for competitive advantage: a global survey”, Total Quality Management, Vol.12 Nos. 7/8, pp. 906-12.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. 1992. “The balance scorecard – measure that drive performance”. Havard Bussiness Review, January/Febuary. pp. 71-9.

Iselin, R. Errol, Mia Lokman and Sands, John. 2008. Multi-perspective strategic goal setting, performance reporting and organizational performance”, Journal of Applied Accounting Research, Vol.9, No. 2, pp. 76-96.

Maire, J., Bronet, V., and Pillet, M., 2005, “A typology of best practice for the benchmarking process”, Benchmarking: An international journal, Vol. 12, No. 1, pp.46-60.Santos J., Bonomi and Brito L. A., Ledur. 2012. May), Toward a Subjective Measurement Model for Firm Performance, 9(1) Retrieved from http://www.anpad.org.br/bar .

Sahoo, C.K. and Jena, S., 2012. Organizational Performance management system: Exploring the manufacturing sectors”, Industrial and commercial training, Vol.44, No. 5, pp. 296-302.

Yusuff, R.M, 2004. Manufacturing best practices of the electric an electronics firms in Malaysia”. Benchmarking: An international journal, Vol. 11 No.4 pp. 361-9.