การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ

Main Article Content

อดิศักดิ์ นุชมี, 6852279
อับดุลเลาะ การีนา

Abstract

The Thesis, “An Analytical Study of Literary Translation of the Thai Version of the Holy al-Qur‘an Regarding the Faith Toward Names and Characteristics of Allah”, has objective to investigate and analyse fundamental belief of the targeted group scholars who worked on Thai translation of the Holay al-Qur‘an. The analysis is conducted base on their interpretation discipline regarding name and characteristics of Allah in their versions. In addition to the main objective, this thesis examines factors that influence each translator toward theire idiaological of Salaf and Kolaf. As for this thesis is a qualitative research method was implemented using data from historical papers and target group Interview.      


The result found that the versions of Tuan Suvannasat is respectively the most according to Kolafism and Winai Samaun Was Seconded On the other hand, the version of the Arab university alumni association is the most according to Salafism and the Direk Kulsirisawat version was seconded. The difference in interpretation of the words by each translator toward Kolaf and Salaf theology is happened base on the influence of two factors,          (1) their variety of education, background knowledge, and faith together with (2) the variety of reference texts used by the author of each translation version. It can be concluded that education background, knowledge and faith influence scholars to select the references in according to their fundamental belief.    

Article Details

How to Cite
นุชมี อ., & การีนา อ. (2018). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 23–33. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040
Section
Research Article

References

ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์. ม.ป.ป. ประวัติย่อโดยสังเขปคุณดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิบรอฮีม กุเรซี). มปท.

ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. 2544. กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.กรุงศิลป์ พริ้นทิ่งเพส

ต่วน สุวรรณศาสน์. ม.ป.ป.. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลความหมายและขยายความ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช

ต่วน สุวรรณศาสน์. 2547. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลความหมายและขยายความ ฉบับพระราชทาน, กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป. อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2524. คำอธิบายอัล-กุรอานุลกะรีม (ญุซที่ 1) กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

สายสัมพันธ์. 2527. คุณครูดารี บินอะหฺมัด อันดับที่ 179 : สำนักพิมพ์สายสัมพันธ์

al-Hakim Muhammad bin Abdullah. 2002. al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihayn. Bayrut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah.

al-Tirmidhiy Abu ‘Esa Muhammad bin ‘Esa. n.d. Yame‘al-Tirmidhiy. al-Riyad: Bayt ’Afkar al-Dawleyah.

Ibn Majah Muhammad bin Yazid. n.d. Sunan Ibn Majah. al-Riyad : Bayt ’Afkar al-Dawleyah.

Ibn Taymiyah ’Ahmad bin Taymiyah. 1991 Majmu‘ Fatawa. al-Riyad : Dar ‘Alam al-Kutub.

Jalal al-Din Ibn al-Tahir al-‘Alush. 2008. ’Ahkam Tarjamah al-Qur’an al-Karim. Bayrut : Dar Ibn Hazm.

Khalid ibn ‘Aliy al-Murtadar. Al-Khamidiy. 2009 Naqd ‘Aqa ‘Aqa’id al-’Asha ‘irah wal Maturidiyah. al-Riyad: Dar ’Atlas al-Khadra’.

Muhammad al-Hamud al-Najdiy. 1992 al-Qawl al-Mukhtasar al-Mubin fi Manahij al-Mufassirin. Maktabah al-’Imam al-Dhahabiy.

Muhammad Husayn al-Dahabiy. n.d. al-Tafsir wa al-Mufassirun. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Muhammad Rahmatullah al-nadwiy. 2006. ’Ashraf ‘Aliy al-Tahanawiy Hakem al-’ummah wa Shek
Mashayik al-‘Asr fi al-Hind. Dimishki: Dar al-Qalam.

บุคลานุกรม

ทวี นภากร ผู้ให้สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556
บรรจง บินกาซัน ผู้ให้สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556
วินัย สะมะอุน ผู้ให้สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2557
สุพล บุญมาเลิศ ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2555
สมร ภูมิณรงค์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2555
อับดุลลอฮฺ กรีมี ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2555
อรุณ บุญชม ผู้ให้สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2557
อัสมา กุลสิริสวัสดิ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2555

การสืบค้นจากฐานข้อมูล

http://www.qurancomplex.org สืบค้นวันที่ 20 ธ.ค 56