การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

Main Article Content

วราภรณ์ แก้วสีขาว, 6852279
นาตยา ปิลันธนานนท์, 6852279

Abstract

Thai language is the vital instrument for communication so it is important for the Thai teachers to know about Thai principles and the variety of teaching approaches. In addition, this can support the students in developing the language skills as well as applying the knowledge in their daily lives. The purposes of the research were to develop the instructional skills packages for Thai language teachers and to study the effectiveness of using scaffolding approach in developing Thai language teachers’ instructional skills. The research populations were five Thai language teachers who encountered problems and obstacles with the instructions and also required to develop their instructional skills at Watboransathit School, The Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2. This data was collected by the interview in the academic year of 2013. The research  results were : 1) all five teachers encountered problems related to creative writing, summarizing main ideas, and composition writing 2) the scaffolding packages were used to practice those three instructional skills, and 3) the results from using skills practice packages revealed that (1) all teachers’ skills were developed  at level two from three scoring rubrics and (2) they agreed that the skills practice packages were appropriate at the highest level, and they can further apply using the packages with the students. 

Article Details

How to Cite
แก้วสีขาว ว., & ปิลันธนานนท์ น. (2018). การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 69–78. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047
Section
Research Article

References

กรรณิการ์ พวงเกษม. 2540. ปัญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถม.กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

ชัยวงค์ พรหมวงศ์. 2531. เอกสารประกอบการสอนชุดเทคโนโลยีการศึกษาหน่วยที่ 1-5.นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เตือนใจ กรุยกระโทก. 2544. การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมด้านความเข้าใจในการอ่านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือแผ่นเดียว เป็นสื่อ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พรพรหม อัตตวัฒนากุล. 2547. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. 2552. รายการการประเมินภายนอก (รอบสอง) 2552. (อัดสําเนา).

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. 2552 - 2554. รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET). (อัดสําเนา).

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. . 2552 - 2554. รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT). (อัดสําเนา).

วรรณี โสมประยูร. 2544. การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช .

วรรณี โสมประยูร. 2553. เทคนิคการสอนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ดอกหญ้าวิชาการ จำกัด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2. 2555. รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET). (อัดสําเนา).

สิริพัชร์ เจษฏาวิโรจน์. 2541. การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. 2538. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Branford, J. 2000. How People Learning: Brain, Mind, and Experience & School (Online).www.condor.admin.ccny.cuny.edu/~group4/Van%20Der%20Stuyf/Van%20Der%20Stuyf%20Paper.doc., June 9, 2006.

Frank, L. A. 1992. Writing to Read : Young Writers Ability to Demonstrate Audience Awareness When Evaluated by Their Reader in Their Reader. Research in the Teaching of English, 26(3), 277-291.

McKenzie, J. 1999. Scaffolding for Success. The Educational Technology Journal (Online) www.fno.org/dec99/Scaffolding.html., February 5, 2006

Ormrod, J.E. 2000a. Educational Psychology Development Learners. 3RD ed. New Jersey: Prentice-Hall.

Raymond, E. 2000. Cognitive Characteristics. Learners with Mild Disabilities. Needham.

Smith, A. J. 1973. Creative Teaching of the Language Arts in Elementary School. Boston: Ally and Bencon, Inc.

Stager, J. 2002. Scaffolding: Building a Better Education (Online). www.condor.admin.ccny.cuny.edu/~group4/Stager/Stager%20Lesson.doc., April 19, 2006.

Wood, D.; J. Bruner, and G. Ross. 1976. The role of tutoring in problem-solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 17(2): 89-100.