วิเคราะห์ชีวประวัติบรมกูรูแห่งโลกมลายู: ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์

Main Article Content

ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด, 6852279
อับดุลเลาะ การีนา

Abstract

The study of the biography of SyeikhDaud al-Fathani is a descriptive study. The objective was to study the biography of Syeikh. The data recordis from his biography. Data were analyzed by criticism the inductive and deductive. The study was founded, Syeikh was born in Fatani, in 1183 AH. atKrueseh, Fatani.Syeikh was born in famous family of Patani’sulama. Preliminary studies by his family and the famous Fatani’sulamas. After he finish his studied from Fatani’sulamas, he went study with famous of ulamas of Acheh, Indonesia. After finish his studied, he went to Makkah to studies with famous Makkah’sulamas and went to studies with Madinah’sulama for several times.Syiekh has teach regular at al-Haram mosque, and also produced many of students and wrote many famous textbook and its still used as a textbook in Pondok of Fatani and in the nearly countries until now. Syiekh are recognized and appreciated by society as well and syiekh was actives in the academic field until the end. And was died at Mecca in 1262 AH.


 

Article Details

How to Cite
เจ๊ะโด ฮ., & การีนา อ. (2018). วิเคราะห์ชีวประวัติบรมกูรูแห่งโลกมลายู: ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 35–42. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113042
Section
Research Article

References

‘Abd Razak Mahmud. 2009. Bunga Rampai Persuratan Melayu Wilayah Timur: Sejarah, Pemikiran dan Karya. Kota Bharu Kelantan: Pustaka Aman Press SDN. Bhd.

Abu al-Fidạ, Ịsma‘il Bin Kathir. 1999 - 1420. Tafsir al-Quran al-‘Azim. Dar al-Taiyibah linnashr wa al-Tawzi‘.

Ahamd Fathy al-Fathoni. 2013. Ulama Besar Dari Fathoni. Kota Bharu Kelantan: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Ahamd Fathy al-Fathoni. 2016. Kitab Jawi Patani Sehingga 1940: Sejarah, Cukupan dan Wewenang. Seminar “Patani Di Alam Melayu: Sejarah, Sastera dan Dunia Islam Semasa” Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla. 2 – 3 April 2016.

Ahmad Bin Hajar al-‘Asqalaniy. 1958. Fath al-Bariy Sahrh Sahih al-Bukhariy. Beirut: Dar al-Ma‘arif.

Ahmad Muhammad Nur. 2001.Sirah wa Munaqib al-‘Alim al-Jalil Fadilah al-Syeikh Muhammad Nur al-Fatani Min ‘Ulama al-Masjid al-Haram bi Makkah al-Mukarramah fi al-Qarn al-Rabi‘. Jeddah Saudia Arabia: s.n.

Anwar Zainal Abidin. 2001. Formasi Ulama Patani. Nadwah Ulama Nusantara 1, Prince of Songkla University.

Azyumardi Azra. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ismail CheDaud. 2012. Tokoh – tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu (1). Kota Bharu Kelantan. Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Wan Muhammad Saghir. 1990. Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani Ulama’ dan Pengarang Terulung Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Khazanah Fataniyyah.

Wan Muhammad Saghir. 2000. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu Jilid 10. Kuala Lumpur: Khazanah Fataniyyah.

Wan Muhammad Saghir. 2016. Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani Ulama’ dan Pengarang Terulung Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Khazanah Fataniyyah.