ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา

Main Article Content

โรซวรรณา เซฟโฆลาม, 6852279
พินิจ ขำวงษ์, 6852279
ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, 6852279
อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, 6852279

Abstract

This research aimed to study science teachers, understanding of Nature of science (NOS) and teaching Nature of Science in the Islamic private schools in Yala province. This research was a qualitative research using Multi-case studies as a research design. The participants were 6 science teachers from three Islamic private schools in Yala province. The research instrument was a semi-structured interview protocol and the data were qualitatively analyzed using analytic induction method. The results of this study revealed that;


  1. All science teachers in this study could not explain the meaning of NOS, Moreover, they could not explain clearly about the importance of NOS, for examples, they understood that teaching NOS could help students to learn directly from the environment and some teachers understood that NOS could help students to identify scientific processes.

  2. Science teachers in this study understood each aspect of NOS, The aspects that all science teachers in this study had an informed understanding were 1) science can explain the natural phenomena, 2) scientific knowledge can be changed, and 3) scientific knowledge needs empirical and accountable evidence. The aspects that most of science teachers in this study had partially informed understanding were 1) science and technology are related to each other 2) science is based on observation and inference which are different, and 3) society and culture have an influence on the work of scientists. The aspects that most of science teachers in this study had both partially informed understanding and naïve understanding were 1) theories and law are different, and 2) science is based on imagination and creativity. There was one aspect that all science teachers in this study had naïve understanding which was the scientific method composed of various ways and has no fixed procedure.

  3. All science teachers in this study had taught NOS using implicit approach. They emphasized on providing experiments and hands-on activities for students, but did not explicitly discuss about NOS related to the lesson. Moreover, they lack of understanding about how to teach NOS in science classroom.

Article Details

How to Cite
เซฟโฆลาม โ., ขำวงษ์ พ., พฤกษ์ประมูล ช., & ฮายีสาเมาะ อ. (2018). ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 127–140. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113055
Section
Research Article

References

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. 2553. “แนวคิดคลาดเคลื่อนของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์”, วารสารวิทยาลัยการฝึกหัดครู. ฉบับที่ 1(กุมภาพันธ์ 2553). หน้า 129.

ขวัญหญิง ทิพแก้ว และ พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ. 2555. “การสอนและการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”,ปาริชาติ. ฉบับที่ 3. หน้า 79.

นาเดีย หะสาเมาะ. 2555. “ทรรศนะ ความเข้าใจ และการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พงษ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ. 2552. “สอนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น”, วิทยาศาสตร์. ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552). หน้า 84-85.

พฤตพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคำตา. 2554. “ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)”, สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2554). หน้า 226.

มูหามัดรูยานี บากา. 2555. “การศึกษาปัญหาและ แนวทางแก้ไขการใช้สองหลักสูตร ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์. ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555). หน้าที่ 238.

วรรณทิพา รอดแรงค้า. 2552. “ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง”, เกษตรศาสตร์ (สังคม). ฉบับที่ 113. หน้า 113.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ. คุรุสภา ลาดพร้าว.

สุทธิดา จำรัส และนฤมล ยุตาคม. 2551. “ความเข้าใจและการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเรื่อง โครงสร้างอะตอมของครูวิชาเคมี”, เกษตรศาสตร์(สังคม).ฉบับที่3 (กันยายน-ธันวาคม 2551). หน้า 229-233.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้. 2557. สภาพสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. จากอินเตอร์เน็ต.
http:// www.osmsouth-border.go.th (ค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2558).

อ้อมใจ วงศ์มณฑา และคนอื่น ๆ. 2556. “การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้”, สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2556). หน้า 5-6.

Abdul-El-Khalick, F.,BouJaoude, S. 1997. “An exploratory study of the knowledge base for science teaching”, Journal of Research in Science Teaching. 7 (September 1997). p. 673.

Abd-EL-Khalick, F. and Lederman, N. 2000. “Improving science teachers, conceptions of nature of science: a critical review of the literature”, International Journal of Science Education. 7 (June 2000). p. 670.

Akerson, V. and Donnelly, L. 2008. “Relationships among characteristics and preservice elementary teachers, views of nature of science”, Journal of Elementary Science Education. 1 (Winter 2008). p. 51.
American association for the advancement of science. 1993. “Nature of science”. Online.
http://www.project2061.org/ publications/bsl/online/index.php? chapter=1 (Retrieved January 1 2016)

Buaraphan, K. 2011. “Pre-service physics teachers, conceptions of nature of science”, US-China Education Review. 2 (February 2011). p. 146.

Dogan, N. and Abd-El-Khalick, F. 2008. “Turkish grade 10 students, science teachers, conceptions of nature of science: a national study”, Journal of Research in Science Teaching. 10 (December 2008). p. 1102.

Koksal, M. and Samunen, K. 2014. “Advanced science students, understanding on nature of science in Turkey”, Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 1 (June 2014). p. 2.

Lederman, N. 1992. “Students, and teachers, conceptions of nature of science:
A review of the research”, Journal of Research in Science Teaching. 4 (April 1992). p. 345.

Lederman, N. and et al. 2002. “View of nature of science questionnaire: toward valid and meaningful assessment of learners, conceptions of nature of science”, Journal of Research in Science Teaching. 6 (August 2002). p. 514-517.

McComas, W. and Olson, J. 1998. “The nature of science in international science education standards documents”, In McComas, W., The nature of science in science education rationales and strategies, p.41 Netherlands. Kluwer Academic.

Mansour, N. 2011. “Science teachers, views of science and religion vs. the Islamic perspective: conflict or compatible?”, Science Education. 2 (March 2011). p. 282.
Matthews, M. 1994. Science teaching: The role of history and philosophy of
science. New York. Routledge.

Palmquist,B. and Finley,F. 1997. “Preservice teachers, view of the nature of science during a postbaccalaureate science teaching program”, Journal of research in science teaching. 6 (August 1997). p. 609.

Sangsa-ard, R., Thathong, K. and Chapoo, S. 2014. “Examining grade 9 students, conceptions of the nature of science”, Procedia- Social and Behavioral Sciences. 116 (2014). p. 382.

Schwartz, R. Lederman, N. and Crawford, B. 2004. “Developing views of nature of science in an authentic context: an explicit to bridging the gap between nature of science and scientific inquiry”, Science Education. 4 (July 2004). p. 637.

Wan, Z., Wong, S. and Zhan, Y. 2013. “When nature of science meets Marxism: aspects of nature of science taught by Chinese science teacher educators to prospective science teachers”, Science & Education. 5 (May 2013). p. 1134.