การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Main Article Content

ภาสกรณ์ เหมกรณ์, 6852279

Abstract

Objectives of this study were mainly to (1) examine problems of administration of private university promotion of the Office of the Higher Education Commission, (2) examine development guidelines of administration of private university promotion of the Office of the Higher Education Commission, and (3) suggest a model of administration of private university promotion of the Office of Higher Education Commission.


            Methodology was constructed as a mixed methods research using quantitative research as principal measure and supported by qualitative research. The quantitative research was survey research collecting large field data with questionnaires. The questionnaires passed try out of validity check at level of 0.92 and reliability check at level of 0.93. Population was all 3,180 personnel of 4 private universities in 4 regions with most number of students of each region, and was selected as sample size. Field data collection was conducted during June 1-September -30, 2016, and total 2,556 completed sets of questionnaire which equaled with 80.38% of the 3,180 total population were returned. Data analysis was represented in contingency table with descriptive approach. Statistics exercised were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s Correlation Coefficient. For qualitative data, in-depth interview of 9 experts and face to face interview with structured in-depth interview form was also applied. Then, the interviewed data was interpreted and analyzed in table with description.


            Research findings were (1) the significant problems of administration of private university promotion were the Office of the Higher Education Commission' s lacking of opening broad opportunities for private university participation, and model of administration of private university promotion, (2) the significant development guideline of administration of private university promotion was the Office of the Higher Education Commission should open increasingly and broadly opportunities for private university participation particularly on suggestion on reduction of working procedures or lateness prevention of approval consideration on the private university curriculums, and (3) the model of administration of private university promotion of the Office of the Higher Education Commission according to the Total Quality Management Concept should consist of 6 major aspects, in priority, 1) opening broad participation opportunities, 2) continuous improvement of operational procedures, 3) teamwork operation, 4) efficiency communication, 5) explicit objective, and 6) operational evaluation.

Article Details

How to Cite
เหมกรณ์ ภ. (2018). การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 51–68. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113045
Section
Research Article

References

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน. (2558). รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน

ผลมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558).

จิตราภรณ์ เตชาชาญ และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2559). “การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดขอนแก่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 ฉบับ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. หน้า 86-97.

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560
จาก http:// www.mua.go.th/ohec/history.html
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ “ประวัติความเป็นมา” สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560 จาก http://president.cpru.ac.th/mains.php?op=general_history.

ภาสกร เหมกรณ์. (2560). “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะ

กรรมการการอุดมศึกษา”, วารสารอัล-ฮิกมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560).

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2552). การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัวชี้วัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2559). 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการที่ ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560). “ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด PANT- ITERMS”, UMT-POLY Journal (วารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 108-121.

สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ (2559) “การจัดการอย่างยั่งยืนกับประสิทธิภาพการบริหารรายการ เทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก”, วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559, หน้า 182-196.

Cowles, Ernest L. and Nelson, Edward. (2015). An Introduction to Survey Research. New York: Business Expert Press, LLC.

Guest, Greg., Namey, Emily E., and Mitchell, Marilyn L. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.