สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา

Main Article Content

พิชยา ทอดทิ้ง, 6852279
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 6852279

Abstract

This research aimed to examine and compare states, problems of intensive Islamic studies curriculum administration in the public schools, Songkhla Province and to propose guidelines of Intensive Islamic studies curriculum administration in the Schools. The key informants included 12 informants of interview data and 155 informants of quantitative data consisting of administrators, heads of academic administration unit and intensive Islamic studies teachers.  A mixed method research design which based on exploratory design for developing instrument was used in this research.  The statistics employed to analyze the data consists of percentage, average, standard deviation, T (t-test) and F (F-test) and content analysis for qualitative data.The findings of this studies were as follows: the overall level of states, problems of intensive Islamic studies curriculum administration in the public schools, Songkhla Province is high in all dimensions. The results of the comparison of states, problems of intensive Islamic studies curriculum administration of administrators, heads of academic administration nit and intensive Islamic studies teachers in the Schools based on sex, work positions, age showed that there were no significant differences between groups with respect to this demographic data. However, the level of problems of intensive Islamic studies curriculum administration was found to have a statistically significant difference between group with respect to educational qualification and work experiences at 0.05. The proposed suggestions and guidelines of intensive Islamic studies curriculum   administration in the public schools, Songkhla Province are 1) on the preparation for curriculum administration. 2) On the curriculum implementation plan. 3) On the curriculum administration operation (the curriculum implementation). 4) On the supervision, monitoring, follow-up and internal evaluation

Article Details

How to Cite
ทอดทิ้ง พ., & ยี่สุ่นทรง อ. (2018). สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal, 6(12), 121–135. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352
Section
Research Article

References

ชวลิต ชูกำแพง. 2551. การพัฒนาหลักสูตร.ทีคิวพี จำกัด.

ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ. 2551. มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม.โรงพิมพ์ชานเมือง.

นิเลาะ แวอุเซ็ง. ม.ป.ป. เอกสารคำสอนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้. ม.ป.พ. : ม.ป.ท.

บรรจง ฟ้ารุ่งสาง. 2555. การศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้: สมใจนึก ปริ้นท์ แอนด์ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2557. วิธีการวิจัยทางการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ. 2550. “บทบาทศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใ”วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 18 (2) (กรกฏาคม-ธันวาคม), 112-136.

รัตนะ บัวสนธ์ .2554. “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 2 (2), (มกราคม - มิถุนายน) 17-18.
ศอและห์. 2551. การบริหารการศึกษาในอิสลาม. แปลจาก Education Adminitration: An Islamic Perspectives โดย นิเลาะ แวอุเซ็ง. สงขลา: หาดใหญ่กราฟฟิก.

อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต. 2550. ประวัติการศึกษาอิสลาม.พิมพ์ครั้งที่ 3โรงพิมพ์มิตรภาพปัตตานี.

วิทยานิพนธ์

ซุลฮัยดี บากา. 2557. สภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐที่เปิดสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดปัตตานี.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

นุกูล ชูนุ้ย. 2540. ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2535. ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ปรีชา ยาชะรัด. 2552. ปัญหาการใช้หลักสูตรแบบเข้มของครูในโรงเรียนสองระบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

มูฮำมัดนาเซ สามะ. 2552. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตรจังหวัดยะลา.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

มูฮำมัด มอลอ. 2554. การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ลุกมาน หนูยาหมาด. 2556. ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันจังหวัดสตูล.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สมศักดิ์ สมาคูณ. 2552. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

สุพรรณี สุภาพรม. 2549. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

อัดนันย์ อาลีกาแห. 2553.ปัญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อับดุลซอมะ โต๊ะอาลิม . 2550. ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลาม)ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อาซีซัน เกปัน. 2556. สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล สตูล.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อามีเนาะ มามุ. 2544. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษา ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการกับพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อุทัย มาลำโกน. 2551. สภาพและปัญหาการบริหารหลักสุตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

ฮอซาลี บินล่าเต๊ะ. 2552. หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.