วัตถุประสงค์

                 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2016-11-15

Knowledge Creation in Thai SMEs: The Role of Market Environment

Khalid Abdul Wahid, 6852279; Haruthai Numprasertchai, 6852279, Yuraporn Sudharatna, 6852279, Tipparat Laohavichien, 6852279, Somchai Numprasertchai, 6852279

17-34

การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์

สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล, 6852279; สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 6852279, ประพนธ์ สหพัฒนา, 6852279, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

35-53

منهج الزمخشري في توجيه القراءات نحويا من خلال كتابه ((المفصل))

็أمة الله عبد الله, 6852279; مرتضى فرح علي, 6852279

159-168

Pelaksanaan Penjagaan Anak (Hadhanah) di Malaysia

Mahyidin Bin Hamat, 6852279; Zuliza Kusrin, 6852279, Mohamad Nasran Mohamad, 6852279

169-184