ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

มัทนี คำสำราญ, 6852279
ณัฐนุช วณิชย์กุล, 6852279

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the opinion level of Muslims in Bangkok area on the marketing mix factors influencing travel decision-making; and 2) to compare the opinion level of Muslims in Bangkok area on the marketing mix factors influencing travel decision-making, classified by personal factors and travel behavior. A survey was conducted by means of questionnaires given to 250 Muslims in Bangkok area.  Descriptive statistics, Independent t-test and One-Way ANOVA were used to analyze the data collected.


The results indicated that 1) Overall, the opinion level of Muslims in Bangkok area on the marketing mix factors influencing travel decision-making was high (Mean= 3.84, S.D. = 0.97). When considering the opinion level accessed by the marketing mix elements, it was found that the opinion level was high in all elements.  The highest was Product (Mean= 3.94, S.D.= 0.84), followed by Promotion (Mean= 3.89, S.D.= 1.00), Place (Mean= 3.78, S.D.= 0.99) and Price (Mean=3.76, S.D.= 0.71) ; 2) No significant difference was found in the opinion level of Muslims with different gender, occupation and income. Nevertheless, the result revealed that Muslims with different age group and education level had different opinion level on promotion and Muslims with different marital status had different opinion level on product and place at a statistical significance level of 0.05. 3) No significant difference was found in the opinion level of Muslims who had different day of travel, travel pattern, and duration of stay. Nevertheless, the result revealed that Muslims who had different choices of tourist attraction and travel motivation had different opinion level on price and Muslims who had different travel companions had different opinion level on product and place at a statistical significance level of 0.05.

Article Details

How to Cite
คำสำราญ ม., & วณิชย์กุล ณ. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร. Al-HIKMAH Journal, 6(12), 79–91. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116346
Section
Research Article

References

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร. ฝ่ายทะเบียน. 2558. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประจำปีพ.ศ. 2558. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

จิราวดี รัตนไพฑูรยชัย. 2556, 12 พฤศจิกายน. ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม โอกาสของไทยภายใต้ AEC. กรุงเทพธุรกิจ, 1.

โซเฟีย แวหะมะ และ สุมาลี กรดกางกั้น. 2556. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ (รายงานผลการวิจัย). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2556.

ดาลีซะห์ ดะยี, นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล และ ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ. 2557. พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร. วิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 10 (2), 1-13.

เนาวรัตน์ พลายน้อย. 2539, ตุลาคม. พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย. จุลสารการท่องเที่ยว, 1 (15), 23-32.

พรรษ บุณยะประภัศร์. 2553. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้
บริการโคโคนัท บีช รีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พัชรี เพชรพิรุณ. 2555. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวตะวันออกกลาง
ในการเลือกใช้บริการในโรงแรมในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. Stamford Journal, 4 (2), 66-69.

พิชาวีร์ ศักด์ทวีพิชากุล. 2554. ทัศนคติ พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พูลผล แพทอง. 2554. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัยในจังหวัดปราจีนบุรีของนักท่องเที่ยวไทย, งานนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย. กองวิชาการ. 2550. ศาสนศึกษา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
เลิศพร ภาระสกุล. 2556. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณดี มหรรณพกุล. 2556. มาตรฐานฮาลาล...ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการส่งออก. กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 61 (191), 21-25.

วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ. 2548. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความสำคัญที่ให้กับเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยผู้บริโภคชาวมุสลิมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร: กรณีศึกษาของชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้. BU Academic Review, 4 (1).

ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา. 2555. พฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตาหนักสายสุทธานภดล ในวังสวนสุนันทาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกูล. 2557. หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติพยากรณ์. 2558. การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต

(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแห่งชาติ.

อารมย์ เพ็ชรมณี. 2549. พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด:กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยและโรงแรมในเขตเมืองพัทยา, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อารยา ประเสริฐชัย. 2558. การใช้โปรแกรม G* Power อย่างง่าย. จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 4. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2558, จาก http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book584/584QA.pdf

อรุณ บิลหลี. 2554. การเสนอรูปแบบการจัดการการบริการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Kotler, P. & Armstrong, G. 2013. Marketing an Introduction.11th Edition. Harlow: Pearson Education.

McCarthy, E. J. 1960. Basic Marketing: A Managerial Approach. IL: Irwin.

Mahamad, M. A. 2014. การใช้บัตรเครดิตตามหลักการอิสลาม. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2558, จาก
https://islamicfinancethai.com/2014/07/15/การใช้บัตรเครดิตตามหลั/