Knowledge, understanding Guideline for environmental conservation in school: a case study of students in secondary school of Thamvitya Foundation School Yala

Main Article Content

มารียัม เจ๊ะเต๊ะ
วิสาขา ภู่จินดา

Abstract

            This study is aimed at studying knowledge, understanding and attitude on environmental conservation of secondary school’s students and investigating affecting factors on environmental conservation. Measures for building knowledge and understanding on environmental conservation of secondary school’s students are also investigated. Data collection by using questionnaire for 400 samples was carried out. Descriptive statistics i.e. frequency, percentage and means were used to describe results of this study and inferential statistics i.e. t-test, F-test, Chi-square and Pearson’s Correlation were used to analyze hypotheses at a significance level of 0.05.


The results from this study showed that 75.5 % of students receive environmental conservation information from television every day followed by internet and manual or book of 25.5 % and 25.2 %, respectively. They have knowledge, understanding and attitude on environmental conservation at a high level but have behavior on environmental conservation at a medium level. The hypotheses testing showed that the sample with different age and class’s level have different environmental conservation behavior at a significance level of 0.05. Information receiving, knowledge, understanding, attitude and support activities on environmental conservation were found to correlate to their environmental conservation behavior at a significance level of 0.05.


 

Article Details

How to Cite
เจ๊ะเต๊ะ ม., & ภู่จินดา ว. (2018). Knowledge, understanding Guideline for environmental conservation in school: a case study of students in secondary school of Thamvitya Foundation School Yala. Al-HIKMAH Journal, 3(5), 39–50. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119068
Section
Research Article

References

กรรณิกา กิ่งทอง. 2547. ทรรศนะของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ขนิษฐา ยาวะโนภาส. 2553. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนกรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์.

จีรภา ทองสร้าง. 2550. การผลิตสื่อสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาโรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร.ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เจริญจิต ลีภัทรพณิชย์.2545. ทำการศึกษา พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่น:กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มสหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1.วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

เดชา กลิ่นจันทร์. 2549.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับระดับการนำไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

บุญเลิศ คชายุทธเดช.2551.บทบาทของสื่อกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม (การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551).นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า.

ภานุเดช ขัดเงางาม.2541. พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ และวิสาขา ภู่จินดา. 2555. การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.1(2):30-36.

วิสาขา ภู่จินดา. 2553. ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร:บางกอกบล็อกการพิมพ์.

วิสาขา ภู่จินดา. 2555. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงงาน.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 3 (32).

ศุภฤกษ์ ดวงขวัญ.2548. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี.ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุวิมล ติรกานันท์. 2548. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุทธิศรี มหาวรศิริ.2548.ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของวัยรุ่น: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยพ.ศ. 2542 – 2559. สำนักนายกรัฐมนตรี.

อภิชาต ณ พิกุล.2546. พฤติกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Lynnette C. Zelezny. 1999. Educational Interventions That Improve Environmental Behaviors:A Meta – Analysis. The Journal of Environmental Education.