วัตถุประสงค์       

                     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                     2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2018-04-17

Research Culture of Teachers in Pattani Province

ปวีณ์กร คลังข้อง

11-21

Effects of Project - Based Learning on Learning Achievement, Science Process Skills and Attitude Towards Science of Mathayomsuksa Two Students

มารียะห์ มะเซ็ง; ณัฐวิทย์ พจนตันติ, วิรัตน์ ธรรมภรณ์

23-37

The quotation by the prophet's Hadith of Ibn Aqeel Through his explanation on Alfiyah of Ibn Malik

นุรอ คาเดร์; มุรตาฎอ ฟารอฮ อาลี

73-84

Vocal Concepts of Ibn Manzur in the Lisaan al-‘Arab

อานีซะห์ เจ๊ะมะ

85-94

Disapprobation-Scolding Interrogation in The First Five Chapters of The Holy Qur’an: Analytical, Rhetorical Study

มะซัมดี สะอะ; มุรตาฎอ ฟารอฮ อาลี

95-104

การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี

มูฮัมหมัดฟาดิ้ล มะมิง; อับดุลอาซิส แวนาแว, มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

115-117