มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน

Main Article Content

อัครวินทร์ ศาสนพิทักษ์
สุกัลยา คงประดิษฐ์
จินดา ธำรงอาจริยกุล

Abstract

Brunei Darussalam is one of the country that has the more rigorous measurement on limiting alcohol consumption access in the world. The government of Sultanate adopts Islamic Crime Law which called Sharia Law to enforce in many patterns such as, banning absolutely to alcohol consumption for Muslims, banning to alcohol selling, Banning to alcohol consumption in public for Non-Muslims, Limitation of the consumer’s minimum age and, Limitation of alcohol import. Nevertheless, the globalization streams, being the non-Muslim citizens in Brunei, and some international organizations, are pressuring on the royal government to ease the severe law. Thus, monitoring on these measures is quiet interesting. It cannot wait to see how Brunei’s alcohol control measures do go on

Article Details

How to Cite
ศาสนพิทักษ์ อ., คงประดิษฐ์ ส., & ธำรงอาจริยกุล จ. (2019). มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน. Al-HIKMAH Journal, 9(17), 115–123. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127
Section
Research Article

References

Association of South East Asian Nation. (2017). ASEAN Member State. [Online], Available:https://asean.org/asean/asean-member-states/. (10 Apr. 2017) Grudgings, S. (2014). Brunei adopts sharia law, others in region consider it. [Online], Available: https://www.reuters.com/article/us- brunei-sharia-idUSBREA3S15820140429 (2 Dec. 2016)
Jay Michaelson. (2014). Brunei Returns to the Stoning Age. [Online],
Available:https://www.thedailybeast.co m/brunei-returns-to-the-stoning-age. (27 May 2017).
Jonny. (2013). How to Take Alcohol into Brunei Darussalam?. [Online], Available:
https://dontstopliving.net/how-to-take- alcohol-into-brunei-darussalam/. (27 May 2017)
LAWS OF BRUNEI CHAPTER 37 EXECISE 1984 Ed. Cap. 37. [Online], Available:
https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/ LAWS/ACT_PDF/Chapter37(n).pdf. (27 Apr. 2017)
Roy. (2014). Where the Hell Can I Get a Drink in Brunei? [Online], Available:
https://drinkingtraveller.com/where-the- hell-can-i-get-a-drink-in-brunei/. (27 May 2017)
World Health Organization. (2004). WHO Global Status Report on Alcohol 2004. [Online],
Available:https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf (2016, 18 December)
World Health Organization. (2014). Global status report on alcohol and health 2014. [Online], Available:https://www.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1. (10 Apr. 2017)
ไทยรัฐออนไลน์. (2556) บรูไนใช้ ก.ม. อาญาโทษหนัก. [ออนไลน์] เข้าถึงใน https://www.thairath.co.th/content/378 061. (21 ม.ค. 2561)
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์. ประเทศในกลุ่มอาเซียน. [ออนไลน์] เข้าถึงใน
https://lc.rmutr.ac.th/?page_id=755. (27 Apr. 2017)
อับดุลลอฮ สุไลหมัด. ฮุก่มของสุรา. [ออนไลน์] เข้าถึง ใน https://www.warasatussunnah.net/Nase ehah/Drinks.html. (21 ม.ค. 2561)