Published: 2019-06-21

A Model of Transformational Leadership Competency Development of School Administrators in 21st Century

สิรินาถ ปัทมาวิไล; อโนทัย ประสาน, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล

91-103

Communication Competency Development of Chief Executives of the Subdistrict Administration Organization in the Three Southern Border Provinces of Thailand

นิชาวดี ตานีเห็ง; วิทยาธร ท่อแก้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, โกวิทย์ พวงงาม

105-114

มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน

อัครวินทร์ ศาสนพิทักษ์; สุกัลยา คงประดิษฐ์, จินดา ธำรงอาจริยกุล

115-123

Sustainable Development Guidelines for Residential Land Use in Rayong City Municipality, Rayong Province

นิชาภัทร เพชรแก้ว; เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

125-134