ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

สิริกานต์ แก้วกำพฤกษ์
นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
ฐานกุล กุฏิภักดี
ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์

Abstract

        The objective of this study was to study the relationship between profitability and rate of return in capital gain yield of tourism and recreation business and logistics business listed in the Stock Exchange of Thailand. The research was conducted by analyzing the data collected from 16 companies and interview local investors of tourism and recreation business and logistics business listed in the Stock Exchange of Thailand. The results of this study were as follows: 
1) The Profitability Ratio of Return on Asset (ROA) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited and Thai Airways International Public Company Limited at a significant level of 0.001 and 0.05 respectively and had the negative relationship with rate of return in capital gain yield of Green Resources Public Company Limited at a significant level of 0.01  2) The Profitability Ratio of Return on Equity (ROE) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited and Thai Airways International Public Company Limited at a significant level of 0.001 and 0.05 respectively and had the negative relationship with rate of return in capital gain yield of Green Resources Public Company Limited at a significant level of 0.01 3) The Profitability Ratio of Net Profit Margin (NPM) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited and Thai Airways International Public Company Limited at a significant level of 0.01 and 0.05 respectively 4) The Profitability Ratio of Operating Income Margin (OIM) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited , Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited and Thai Airways International Public Company Limited at a significant level of 0.01,0.05 and 0.05 respectively                                                                         
              Factors that affect the spread shares of the of the tourism business and recreation and the logistics sector include the growth of tourism industry, tourists especially an increase of foreign tourists, an increase of the domestic meeting and seminar, government policies on promoting tourism industry, an expansion of investment, an increased and decreased capital share of the company which affects the spread shares in a large sector.

Article Details

How to Cite
แก้วกำพฤกษ์ ส., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., & มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. (2019). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, 9(17), 77–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130169
Section
Research Article

References

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2555). ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์.
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ. (2561). สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสม ปี 2560. สืบค้นออนไลน์ วันที่ 5 มกราคม 2561 จากhttps://www.boi.go.th/upload/summarize_1612_73498.pdf.
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์. (2560). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564).
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์. (2561). รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี2560.
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว. ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม – กันยายน.
กิติยา จอกทอง และ กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย (2559). ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
เกศรินทร์ บุญเรือง และ ประเสริฐ ไชยทิพย์ (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี เออาร์ดีแอล. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15(1). 92 – 110.
ชลวิช สุธัญญารักษ์. (2558). การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9(2). 85 – 96.
ณัฐชรัตน์ สินธุชัย และ ณัฐกานต์ แหวนเพ็ชร. (2559). ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจการแพทย์และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 6 (2), 111-120.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558). การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ส่วนสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
(2560). ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์. สืบค้นออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 จาก https://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH
ต่อยศ สุดมี และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2556). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กล่มุอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์(CAPM). วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
นิธิมา ปรีชาวัน. (2557) .ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจบริการทางด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์. การค้นคว้าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
นิศศา ศิลปะเสรฐ. (2560). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิบูล ทีปะปาลและ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2561.
สมบัติ กาญจนกิจ. (2560). นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564.
อริสรา เสยานนท์. (2560). การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน).