การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

สโรชา แซวกระโทก
สายฝน วิบูลรังสรรค์
เอื้อมพร หลินเจริญ
ชำนาญ ปาณาวงษ์

Abstract

The objective of this research was to develop the assessment for learning model to enhance reading, critical thinking, and writing skills of junior high school students. The research methodology was divided into 4 stages, namely 1) to study background, statement of problems and need assessment for learning to enhance reading, critical thinking, and writing skills of junior high school students by interviewing 15 teachers, 2) to develop the assessment model and the assessment manual; the model’s suitability and feasibility was assessed and the manual’s validity was assessed by 5 experts, 3) to implement the assessment model with the sample of 46 students and 3 teachers (including thee researcher), and 4) to assess the assessment for learning model in terms of utility and accuracy by interviewing with 2 teachers who tested the model. Data were analyzed through percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. The results of this study showed as follows : 1) Reading, critical thinking, and writing skills of junior high school students were assessed by subject teachers through the observation of students’ behavior during the class. The problem found was teachers’ lack of assessment process, tool and criteria for reading, critical thinking, and writing skills. Thus, these are the requirements for teachers in assessment process. 2) The assessment for learning model consisted of four major components including Objectives, Indicators, Criteria, and Method. 3)The results of testing the assessment model showed that after the model was implemented, average score on reading, critical thinking, and writing skills of students was higher than before with a statistical significance level of .01 4) The assessment model had quality in terms of both utility and accuracy.

Article Details

How to Cite
แซวกระโทก ส., วิบูลรังสรรค์ ส., หลินเจริญ เ., & ปาณาวงษ์ ช. (2019). การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Al-HIKMAH Journal, 9(17), 145–153. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180
Section
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
โชติมา หนูพริก. 2553. “การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม) หน้า 44-59
สุเทพ อ่วมเจริญ. 2554. “การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่1, 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม) หน้า 24-37.
สมพงษ์ ปั้นหุ่น. 2559. “การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) หน้า14-29.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2558. สรุปข้อมูลเบื้องต้น PISA 2015. กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Cheryl, A. J. 2005. Learning and Skills Development Agency : Assessment for learning. London: Newnorth Ltd.
Organisation for Economic Co-Operation and Development. 2008. OECD Annual Report 2008. Paris: OECD Publications.
Stiggins R. 2005. “From Formative Assessment to Assessment for Learning : A Path to Success In Standards - based Schools”. Phi Delta Kappan 87(4) p. 125-145.