ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

ชัญญาณิศา ศุภอักษร
นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
ฐานกุล กุฏิภักดี
ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์

Abstract

Abstract


          The objective of this study was to study the relationship between profitability and rate of return in capital gain yield of hospital business and health services listed in the Stock Exchange of Thailand. The research was conducted by analyzing the data collected from 14 companies  and interview  local investors.


          The results of this study were as follows:


          1) The Profitability Ratio of Return on Asset (ROA) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited at a significant level of 0.001.


          2) The Profitability Ratio of Return on Equity (ROE) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited at a significant level of 0.001.


          3) The Profitability Ratio of Net Profit Margin (NPM) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited at a significant level of 0.01.


          4) The Profitability Ratio of Operating Income Margin (OIM) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited at a significant level of 0.01.


          The results from the interviews with the local investors showed that the factors that may affect the spread shares of the hospital business group and health services include global and domestics economic, Thailand's government policy in the development of International Health Center (MedicalHub), trends of health conscious and aging population, and the reputation and expansion of the company.

Article Details

How to Cite
ศุภอักษร ช., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., & มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, 9(17), 29–42. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130170
Section
Research Article

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2560) . แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564.
กฤษฎา เสกตระกูล. (2556). การวิเคราะห์งบการเงิน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
กองข้อมูลธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์. (2560). ธุรกิจด้านสุขภาพ. กองข้อมูลธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์.
จันทร์เพ็ญ บุญฉาย. (2556). การเงินธุรกิจ : งบการเงิน Financial Statements. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟูจิซีร็อกซ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
จารุวรรณ ทองมั่น (2557). อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการแพทย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. (2557). วิเคราะห์งบการเงินเพื่อศึกษาแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2556). การเงินธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 25). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงพลเทรดดิ้ง.
ธีระ กุลสวัสดิ์. (2558). การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปรารถนา สุวรรณ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS) และบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH). การค้นคว้าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
เพชรรี ขุมทรัพย์. (2554). วิเคราะห์งบการเงิน หลักและการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา.
ยิ่งรัก ปริยานนท์ และ คณะ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
วิรันญา ทัษณิวรรตกุล และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน). วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน.
ศูนย์วิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2561). แนวโน้มของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน.
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก. (2560). ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564).