แบบผู้นำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา

Main Article Content

นุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ
จรุณี เก้าเอี้ยน, 6852279
เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์, 6852279

Abstract

Abstract


The purposes of this research were 1) to study the level of leadership capital of the school directors 2) to study the level educational administration of school principal, 3) to compare of the school directors leadership, 4) to compare of the school directors administration, 5) to study the relationship between leadership capital and administration of school directors, and 6) to analyze problems and suggestions about leaderships and educational administration of school principal. The samples consisted of 349 teachers under Yala Primary Educational Service Area Office. The tool used is a questionnaire. The reliability is 0.98. Software packages was used to collect and data analysis statistics used were percentage, average, standard deviation, t-test (t- test) and test F (F - test). In the care of difference was found Scheffe (Schaffe's Method) would be employed.


The results of the research were as follows: 1.the overall level of leadership of the school directors was at a high level in all sides. 2.The overall level of administration of the school directors was at a high level in all sides. 3.The results of the comparison of the school directors leadership classified by gender, work experience, and size of schools were not different work except experience was statistically significant differences at 0.05 4.The results of the comparisons of the administration classified by gender and work experience, as a whole were not different except age and size of school were was statistically statistically significant at 0.01 5. The relationship between leadership and administration found that there was a positive relationship in the moderate lever which was statistically significant differences at .01

Article Details

How to Cite
หะยีแวสตาปอ น., เก้าเอี้ยน จ., & ตรีไพบูลย์ เ. (2019). แบบผู้นำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 95–106. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/136339
Section
Research Article

References

ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง.(2555).ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2.งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิสริน เทพลักษณ์.(2556).ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
บุญญารัตน์ ทองสุวรรณ์ .(2558).พฤติกรรมผู้นำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มารีน่า สะนิ.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
วาสนา ปิยะมาดา.(2554).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สมบูรณ์ หลักทรัพย์.(2557).ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อัลสุริยา กรรณสูตร.(2552).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเพชรบุรี.
อารินดา ดอหะ.(2555).ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
Reddin,W.J.,(1970).Managerial Effectiveness.New York: Mc Graw Hill.
Yamane, T.(1973).Statistic and Introduction Analysis.3rd ed.New York: Harper and Row.