ASSIST-Y linked Islamic BI among substance abuse students of Islamic private schools in three southern border provinces

Main Article Content

พาตีเมาะ นิมา, 6852279
ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์, 6852279
สุนิดา อรรถอนุชิต, 6852279
อหมัดมูซูลัม เปาะจิ, 6852279
ซุลกิฟลี หะยีเยะ, 6852279

Abstract

This paper was aimed to study of the prevalence and patterns of substance abuse among the Muslim students, to evaluate the effectiveness of the ASSIST-Y linked Islamic BI among the substance abuse students and survey the opinions of teachers and guardians towards ASSIST-Y linked Islamic BI among substance abuse students of Islamic private schools in three southern border provinces. The study was a single blinded with cluster randomized control Trial. The ASSIST-Y was used to screen the students in each school and recruited all 287 students in to study and were randomized to intervention group (n = 117) and control group (n = 170) as well as followed up at three months after intervention. The outcomes measurement were ASSIST-Y Test, Time line Followed back (TLFB). The teacher and guardian’s opinion regards to ASSIST-Y linked Islamic BI questionnaire. The Descriptive statistic, Paired t-test and Independent t-test were used for analysis.


The results founded that tobacco  was  the  most  common  substance  used ( 97.3 %)  followed  by krathomcocktail (20.8 %), marijuana ( 2.7 %), amphetamine (2.4 %), sedative and alcohol (0.8 %) respectively, among students of Islamic private schools in three southern border provinces. The outcome measures were changes in the Specific Substance Involvement Scores (SSIS). There were significant reductions within group in both intervention and control groups (P < 0.001) and SSIS were significant reductions between groups (P <0.001). The level of opinion total scores of teachers and guardians regards to ASSIST-Y linked Islamic BI among substance abuse students were high.

Article Details

How to Cite
นิมา พ., รักษ์ภาณุสิทธิ์ ฐ., อรรถอนุชิต ส., เปาะจิ อ., & หะยีเยะ ซ. (2018). ASSIST-Y linked Islamic BI among substance abuse students of Islamic private schools in three southern border provinces. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 109–121. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168429
Section
Research Article

References

พาตีมะ นิมา และคณะ. 2549. การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่สอดคล้องกับวิถีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้: การศึกษาชุมชนในตำบลเขาตูม. รายงานการวิจัยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี.
มาณพ คณะโต. 2551. การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันรามจิตติ. 2559. โครงการติดตามสภาวการณ์สารเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จากอินเตอร์เน็ต.http://www.ramajitti.com/research_project_drug.php’ สถาบันรามจิต. (ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต. 2559. สถิติการบำบัดรักษาระบบรายงาน บสต. จากอินเตอร์เน็ต www.nccd.go.th. (ค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559)
สากีนะฮ์ สุวรรณ์. 2558. ประสบการณ์การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นมุสลิมชายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, สงขลา.
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล. 2557.ปัญหาและความผิดปกติจากการดื่มสุรา: ความสำคัญและการดูแลรักษาในประเทศไทย. สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข. 2551. การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ: สุขภาพจิต โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้. มหาลัยสงขลานครินทร์.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ. 2557. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปี 2553 และแนวโน้มของปัญหา (กันยายน 2553). เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนจังหวัด ปี 2554. จากอินเตอร์เน็ต http:// nctc.oncb.go.th. (ค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2560)
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน. 2557. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่.
โสภา ชุพิกุลชัย และจักรเทพ เอมชบุตร. 2529. การศึกษาวิธีการนำศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหายา เสพติด. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย.
Assanangkornchai, S., Nima, P., McNeil, E. B., & Edwards, J. G. 2015. Comparative trial of the WHO ASSIST-linked brief intervention and simple advice for substance abuse in primary care. Asian journal of psychiatry, 18, 75-80.
Humeniuk, R., Ali, R., Babor, T., Souza-Formigoni, M. L., de Lacerda, R. B., Ling, W., McRee, B., Newcombe, D., Pal, H., Poznyak, V., Simon, S., Vendetti, J. 2012. A randomized controlled trial of a brief intervention for illicit drugs linked to the Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) in clients recruited from primary health-care settings in four countries. Addiction 107: 957-966.
Humeniuk, R., Henry-Edwards, S., Ali, R., Poznyak, V., Monteiro, M. 2010. The ASSIST-linked brief intervention for hazardous and harmful substance use: manual for use in primary care. World Health Organization, Geneva.
Nima, P., Assanangkornchai, S. 2014.The cost-effectiveness evaluation of ASSIST-linked brief intervention for substance abuse in primary health care settings in Sounthern Thailand (PhD thesis). PhD, Prince of Songkla University.
Nima, P., Assanangkornchai, S. 2013. Substance use pattern among primary health care attendees in Southern Thailand. ASEAN J Psychiatry 14: 117-125.
Ngamjarus C., Chongsuvivatwong, V. 2014. N 4 Studies: sample size and power calculations for android: The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program. Songkhla: The Thailand Research Fund and Prince of Songkla University.
Prochaska, JO., Diclemente, CC. 1986. Toward a comprehensive model of change. New York : Plenum Press.
World Health Organization, 2009.The ASSIST project - Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test. From http://www.who.int/substance_ abuse/activities/assist/en/index.html. (accessed Jan 8, 2010).