การพัฒนาแบบฝึกการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารในรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

นวพร เชาว์ประสิทธิ์

Abstract

   Reading exercises are teaching aids that can enhance the development of learners’ learning skills through learning by doing. This type of material also enables students to develop their thinking process and be able to synthesize their past experiences with the new knowledge and interpret then summarize it as their own thought. The purposes of this research were to develop reading  exercises for learning Digestive System in Biology course of Mathayomsuksa 5 and to compare students’ learning achievement before and after using this series of reading  exercises.


   This research was carried out through a quasi-experimental method with purposive sample group who were 40 students of Mathayomsuksa 5 class 1, enrolling in the second semester of 2019 academic year at Bang-Pahan School in Bang-Pahan District, Pranakorn Sriayutthaya Province. The data analysis and presentation were done by using the percentage, arithmetic mean (x̄), standard deviation and t-test


   The research results indicate that, after the trail of using reading exercises, the average scores of students’ learning achievement and 3 skills improvement in post-test are statistically higher than pre-test at the significant level of 0.01.

Article Details

How to Cite
เชาว์ประสิทธิ์ น. (2020). การพัฒนาแบบฝึกการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารในรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 . Al-HIKMAH Journal, 10(19), 21–30. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/241268
Section
Research Article