การอรรถาธิบายความหมาย (الأرض) ในอายะฮฺที่ 4 จากซูเราะฮฺอัลอิรออฺ ศึกษาแนวทางการก่อความเสียหายของบนีอิสราเอลในแผ่นดิน

Main Article Content

Muhammaddawood Solhan

Abstract

This paper aims to study The Interpretation Surat Al-Israa Ayat: 4  (الأرض). The objectives are 1) In order to prove how this Bani-Israel Study guidelines to do mischief on the earth. and, 2) to study the methodology of the past Muslims scholars or Interpreters of the Quran and, 3) to study the methodology of the contemporary Muslims scholars or Interpreters of the Quran . The study will be at the 4 verse, surat Al-Isra’a: ((وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا)  that: And We gave (Clear) Warning to the Children of Israel in the Book, that twice would they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance (and twice would they be punished) And We gave (Clear) Warning to the Children of Israel in the Book, that twice would they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance (and twice would they be punished)”.


            The study found that 1) The course of the destruction of Bani Israel on the earth will cover the whole world, Not just somewhere or in only one part.            2) The methodology of Muslims scholars or Interpreters of the Quran in the past:             Al-Thabariy - Died in Hijri year 310 (Al-Thabariy, Muhammad bin Jarir. 2003 : 17/354):: on the earth (في الأرض) Referring to the city of God Without specifying that somewhere, that He didn't say clearly. But in the explanation, the verse is within limits which can be understood as Jerusalem And Al-Aqsa Mosque.            Al-Baghawiy -  Died in Hijri year 510 (Al-Baghawiy, Al-husain Ibn Mas’uuwd. 2002 : 736): The course of the destruction of Bani Israel on the earth (في الأرض) as Jerusalem And Al-Aqsa Mosque.


            Al- Raziy - Died in Hijri year 604 (Al- Raziy, Muhammad.1981 : 15/156): on the earth (في الأرض) as Egypt.


            Al-Qurtubiy - Died in Hijri year 671 (Al-Qurtubiy, Muhammad bin Ahmad Al-’Ansariy. 2002 : 5 : 555) : The course of the destruction of Bani Israel,that Is a violation of the Torah's teachings. and  on the earth (في الأرض) as Jerusalem And Al-Aqsa Mosque.

Article Details

How to Cite
Solhan, M. (2021). การอรรถาธิบายความหมาย (الأرض) ในอายะฮฺที่ 4 จากซูเราะฮฺอัลอิรออฺ : ศึกษาแนวทางการก่อความเสียหายของบนีอิสราเอลในแผ่นดิน. Al-HIKMAH Journal, 10(20), 33–44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/243178
Section
Research Article

References

Al-‘Amir, Baha‘a Al-‘Amir. 2015. Syafrah surat al-Isra‘a (شفرة سورة الإسراء). Egypt: Maktabah Madbouli.

Al-Baghawiy, Al-husain Ibn Mas‘Uud Al-Baghawiy. 2002. Ma‘Alim al-tanzil (معالم التنزيل).Birut :Dar ibn hazm.

Al-Khazin, Ali bin Muhammad. 2004. Labab Al-Ta’wil fi Ma’ani Al-Tanzil (لباب التأويل في معاني التنزيل). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Qurtubiy, Muhammad bin Ahmad Al-ansariy. 2002. Al- Jami‘u li Ahkam Al-
Qur’an (الجامع لأحكام القرآن). Cairo. Dar Al-Hadith.

Al- Raziy, Muhammad. 1981. Al-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب). Dar Al-Fikr.

Al-Syaukaniy, Muhammad ibn Ali Al-Syaukaniy. 2001.Fath al-Qadir (فتح القدير) Maktabah Al-rushd.

Al-Thabariy, Muhammad Ibn Jarir Al-Thabariy. n.d. Jami‘u al-bayan fi t’awil ay al-Qur’an (جامع البيان في تأويل آي القرآن).Dar al-ma’aarif.

Ibn Abi Hatim, Abdulrahman bin Muhammad ibn Idris Al-Raziy Ibn Abi Hatim. 1997. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim Musnad a’an Rasul Allah  wa Assahabh wa Attabi’iyn (تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين ).Riyad :Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz.

Al-Mukhtar Ahmad bin Salim Asy-Syanqitiy. ความหมาย “พวกเจ้าจะก่อการเสียหายในแผ่นดินสองครั้ง” ในอายะห์ที่ 4 จากซูเราะห์อัล-อิสรออฺ. .ออนไลน์. https://www.youtube.com/watch?v=ARs4cX-OjHw สืบค้นเมื่อ 1/8/2016

Ahmad Nawfal. ความหมาย “พวกเจ้าจะก่อการเสียหายในแผ่นดินสองครั้ง” ในอายะห์ที่ 4 จากซูเราะห์อัล-อิสรออฺ. .ออนไลน์. https://www.youtube.com/watch?v=KX0vNSAynoE สืบค้นเมื่อ 1/8/2016

Tariq Al-Suwaidan.ความหมาย “พวกเจ้าจะก่อการเสียหายในแผ่นดินสองครั้ง” ในอายะห์ที่ 4 จากซูเราะห์อัล-อิสรออฺ. .ออนไลน์. (https://www.startimes.com/?t=22909886) เมื่อ 1/8/2016