การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

Main Article Content

จุรีรัตน์ นุรักษ์

Abstract

ชื่อสารนิพนธ์              การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา


ผู้วิจัย                       นางสาวจุรีรัตน์  นุรักษ์


สาขาวิชา                  หลักสูตรและการสอน


ปีการศึกษา                2563


คำสำคัญ                   จริยธรรม, ความมีวินัย, กิจกรรมการเล่านิทาน


 


บทคัดย่อ


 


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน ก่อนและหลังใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทน และความซื่อสัตย์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุไม่เกิน 6 ปี หน่วยบริการเทพา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย - หญิง มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุไม่เกิน 6 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมความพร้อม จำนวน 5 คน      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยบริการเทพา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนเฉพาะบุคคลจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เรื่องความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย์ 2) แบบสังเกตจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง เรื่องความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย์ 3) แบบฝึกจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง เรื่องความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้แบบฝึกจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) การใช้แบบสังเกตจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Article Details

How to Cite
นุรักษ์ จ. (2021). การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 1–8. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625
Section
Research Article