การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

Main Article Content

นริสา เส็นหลีหมีน

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell)ด้านการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก แผนการจัดกิจกรรมได้ทั้งหมด 6 แผน 6 กิจกรรม ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ แต่ละแผนจะทดลอง 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง  ( Moderate )ระดับไอคิวอยู่ที่ 35-49  อายุระหว่าง 7-15 ปี ช่วยเหลือตนเองได้ มีปัญหาทางการสื่อสารไม่มีความพิการซ้อน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)โดยวิธีการจับฉลากของจังหวัด จำนวนนักเรียน 5 คน ที่เข้ามารับบริการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โดยมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 1) เป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา            2)  มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร พูดไม่ได้ หรือพูดไม่ชัดเจน 3) ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมในการวิจัยทดลอง  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell จำนวน 6 แผน กิจกรรม 6 กิจกรรม 2.แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 3.แบบบันทึกหลังจากการทำกิจกรรม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาร้อยละค่าเฉลี่ย(X)และเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังเรียนกับก่อนเรียนโดยใช้การทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Siged–Ranks Test) 


ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขา มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ใน ในระดับมาก 


คำสำคัญ: : ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก,ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เครือข่ายที่ 3

Article Details

How to Cite
เส็นหลีหมีน น. (2021). การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 81–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248631
Section
Research Article