สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล

Main Article Content

สุริยา หะยีเหย็บ

Abstract

This research has the following objectives: 1) to study problems of education management at Pondok Institute Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun Province 2) To study the expectations of education management at Pondok Institutes. Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun Province. And 3) to study the guidelines for the development of education management at Pondok Institutes. Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun Province.


                The researcher determined the sample groups and target groups in this research, consisting of 2 groups: 1) The survey samples were 18 teacher desk assistants, 45 pondok teachers and 75 pondok academies 75 representatives of parents, total 213 people, and 2) the target group interviewed were pondok academy administrators. Using a specific method of selecting 9 people the research instruments were questionnaires, valuation scales, and questionnaires. And the interview from using open-ended questions.  Analysis of data on problem conditions and expectations from questionnaires by searching for percentage, mean, and standard deviation. And data analysis on educational development guidelines at Pondok Institutes. Using content analysis methods


                 The research results were found that


  1. 1.  Problems of the Pondok Institute Under the Office of the Private Education Commission, Satun Province, there are 4 aspects as follows: environment Inputs In education management process and productivity Found that the problem of the pondok institute Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun Province. In general, the problem condition is at a high level. When considering each aspect, it was found that Most of them had the problem at a high level. Sorting the problem level from descending order as follows: The educational management process was at a high level. Followed by the input factor was at a high level. And productivity was at a high level, respectively the environment. The problem is at a moderate level.

  2. 2.  Expectations of the Pondok Institute Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun, there are 4 aspects as follows: environment Inputs In education management process and productivity Found that the expectations of the Pondok Institute Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun Province. Overall, expectations were at a high level. When considering each aspect, it was found that Most of them had expectations at a high level the order of expectation in descending order is as follows: Inputs are highest. Followed by productivity Environment And the educational management process was at a high level, respectively

  3. 3.  Guidelines for the development of education management at Pondok Institute Under the Office of the Private Education Promotion Commission, Satun, it was found that there were guidelines for the development of education management at Pondok Institutes as follows:

                  Environment   Provide accommodation suitable for living and adequate to meet the needs of the learners. Provide school buildings that are sufficient for students Build quality utilities, provide adequate bathrooms and toilets. It is imperative that the public sector takes equal care with private, religious and government schools in all aspects of administration. Pondok institutions should plan the establishment of buildings and locations of various service points. Such as walls, boundaries, classrooms, bathrooms, cafeterias, offices and laboratories, etc. And providing opportunities for government agencies to manage and teach by facilitating with staff by setting up a working room Or work locations for each organization And strongly agreed with the teachers' table in cooperation with the State Department By providing convenience In conducting each project, coordinating and preparing for the preparation according to the project


                 Inputs Teachers and directors' desks should set a clear direction for development and comply with government policy. Government or related agencies should support the budget the government should arrange for talented teacher personnel to join with the pondok teachers' personnel to be sufficient for the learners. Pondok Institute of Education provides curriculum in accordance with the core curriculum and brings learning management materials to keep up with the current world situation and create a network with the government sector with even more private agencies to build relationships and upgrade the administration of pondok educational institutes


             Educational management process Encourage the teacher desk and an assistant teacher at the bachelor's degree level Encourage teacher personnel to participate in academic training and teaching skills. The administration of pondok institutions should be assessed as well as religious private schools. Develop an information system to be up to date. Create curriculum and learning standards for religious subjects along with professional Promote and support the use of technology in teaching and learning for students in Pondok educational institutes.


             Productivity    Compare the transfer of general knowledge to learners who have completed religious courses from the Pondok Institute of Education To study in the general line at the higher level and organizing a project to enhance vocational skills for learners to be able to pursue a career in the future

Article Details

How to Cite
หะยีเหย็บ ส. . . (2021). สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 219–233. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207
Section
Research Article

References

กาญจนา บุญยัง. 2549. ปอเนาะ รากเง้าของปัญหาเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน ศรุติ สกุลรัตน์ วารสารอินโดจีน ฉบับวิกฤตการณ์ไฟใต้ ปีที่ 7 ฉบับที่1 เดือนมกราคม 2549 - ธันวาคม 2549).หน้า 307-345
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. ประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
จำนงค์ แสงอำไพ. 2542. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ)เขตการศึกษาที่ 2 และเขตการศึกษาที่ 3. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยทักษิน วิชาเอกการบริหารการศึกษา.
ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์. 2548. สภาพและบทบาทของปอเนาะในสังคมไทย:กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2549. การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:วี.อินเตอร์ พริ้น.
ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ 2551. สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
นันทกาญน์ เบ็ญเด็มอะหลี. 2542. ปัจจัยที่มีผลต่อการคงสภาพระบบเก่าของโรงเรียนปอเนาะในเจตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัณฑิตย์ สะมะอุน และคณะ. 2549. พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาปอเนาะ. ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพศาล พรหมยงค์. (2547). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาปอเนาะเชิงอนุรักษ์. ม.ป.ท. อัดสำเนา.
มูหามัดรูยานี บากา. (2548). ปอเนาะแหล่งเรียนรู้อิสลามชายแดนใต้ ยะลา : สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ 12. เอกสารอัดสำเนา.
มารุต ดำชะอม และคณะ. 2548. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส.รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547. ม.ป.ป. (เอกสารโรเนียว).
วินิจ สังขรัตน์. 2544. อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 . 2547. แนวทางการพัฒนาสถาบัน
ศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้.
สุเทพ สุนทรเภสัช. 2547. ปอเนาะ มรดกสถาบันการศึกษากับการบูรณาการทางศาสนาและสังคมของชาวมาเลย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. บทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ลำดับที่ 298 ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2547, หน้า 96 – 107.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2547). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547. เอกสารอัดสำเนา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2549). การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้. ปัตตานี : โรงพิมพ์มิตรภาพปัตตานี.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.
สาโรจน์ จรจิตต์. (2550). การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : เอกสารอัดสำเนา.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต. 2548. ปอเนาะกับการสร้างอัตลักณ์ของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้ อุทัย ดุลยเกษม และเลิศชาย ศิริชัย (บรรณาธิการ) สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มูลนิธิเอเชีย มูลนิธิเดอะวิลเลียมแอนด์ฟลอราฮิวเล็ท.
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ. 2551. รายงานการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Kast, Fremost, E. and Resenzweig. 1985. Organizational and Management: A system and Contingency Approach. 4 th. Ed. New York: McGraw Hill Book Company.
Hoy, W.K., Miskel, C.G. (2001), Educational Administration: Theory, Research, and Practice, 6th ed., McGraw-Hill, New York, NY