Integrated Marketing Communication Influencing Accommodation Booking Behavior via Online Travel Agencies of Thai Tourists in Khaolak, Phang-nga Province

Main Article Content

ฺNatanuj Vanichkul
ชนกกานต์ นาวาลอย

Abstract

This research investigated how integrated marketing communication influenced online travel agencies (OTA) accommodation booking behavior of Thai tourists to Khao Lak, Phang-nga Province. Two hundred research samples, assembled by simple random sampling, completed a questionnaire as the tool for data collection, with results analyzed by percentage, frequency, mean, standard deviation and multiple regression. Findings revealed that 1) Most tourists were females, single, age between 21 and 30 years old; they were educated at bachelor degree level and worked for private companies, with average monthly income between 20,001 and 30,000 baht 2) The majority booked accommodation in Khao Lak, Phang-nga Province once to twice a year. Average advance reservation time was 3-7 days, with average stay 2-3 days 3) From hypothesis testing, it was found that integrated marketing communication in terms of advertising and personal selling influenced the frequency of booking accommodation per year in Khao Lak, Phang-nga Province at a statistical significance level of 0.05. Public relations influenced the average advance reservation period at a statistical significance level of 0.05. Sales promotion influenced the average length of stay at a statistical significance level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2558. รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน

. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. 2562. แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-

(ฉบับทบทวน ธันวาคม 2562). สืบค้นจาก http://www.mnre.go.th/phangnga /th/about/content/2634

ฐิตาภัทร์ ทรัพย์เจริญกุล. 2559. ปัจจัยที่มีผลต่อการจองห้องพักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยผ่าน

ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวออนไลน์, การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. 2557. การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ. อมรการพิมพ์.

ทัตพิชา แสงเพชร, พงศทัต เจียรผาสุก, กาญจนพัฐ กลับทับลัง, และธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์. 2561. พฤติกรรม

การจองห้องพักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลา. วารสารโพธิวิจัย, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), 145-164.

บุษรินทร์ ดิษฐมา และ นาถรพี ชัยมงคล. 2562. ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและรูปแบบการ

ดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชันซ้ำของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

ไปยังจังหวัดกระบี่, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. 2546. แรงจูงใจกับการโฆษณา กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2561. โรงแรมแข่งดุเดือดปรับได้ไปรอด. สืบค้นจาก https://www.kasikornbank.com/th/ businesssme/KSMEKnowledge

ศิริลักษณ์ อ่อนลา และ เสนีย์ พวงยาณี. 2560. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของวัยรุ่นหญิง (Generation Z) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4, 1189-1199.

สิทธิ์ ธีรสรณ์. 2552. การสื่อสารทางการตลาด. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2563. รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี

สืบค้นจาก https://www.etda. or.th/th/UsefulResource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-2020.aspx

อลิสา อังศิริ. 2558. การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC)และส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวาย ในร้านวัตสัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558), 175-190.

อารยา ประเสริฐชัย. 2558. การใช้โปรแกรม G* Powerอย่างง่าย. จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 4. สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet /book584/584QA.pdf

Kotler, P., & Keller, K. L. 2012. Marketing Management 12th ed. New Jersey: Pearson.

Soloman, M.R. 2002. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. 5th ed. Upper Saddle River,

NJ: Prentice-Hall.