Factors Affecting the Morale on Work Performance of Government Teachers in Samutprakan Primary Educational Service Area Office 2

Main Article Content

Nilubol Phamorn
วัลลภา เฉลิมวงศาเวช

Abstract

            This research aimed to investigate teachers’ goodwill and factors affecting their goodwill. The subjects were 350 teachers under the supervision of Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 2021, obtained through stratified random sampling which was conducted according to the number of population in each district. The instrument was a questionnaire. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation,


t-test, F-test, and Pearson's correlation coefficient.


            The result revealed that: 1) Teachers’ goodwill was high. The highest mean was displayed by sense of responsibility, followed by sense of security, sense of belonging, and job satisfaction, respectively. 2) Teachers’ goodwill varied according to demographic factors including gender, age, and size of the school with a significance level of .05. 3) In terms of factors affecting teachers’ goodwill, job freedom (X1) mostly affected teachers’ goodwill, followed by work environments (X2), and the role of school administrators (X3). These three factors could explain 85% of the variability with a forecasting error of ±.23. The regression could be calculated through the equation,


             = -.15 + .50(X1) + .34(X2) + .17(X3)

Article Details

How to Cite
Phamorn, N., & เฉลิมวงศาเวช ว. . . (2022). Factors Affecting the Morale on Work Performance of Government Teachers in Samutprakan Primary Educational Service Area Office 2. Al-HIKMAH Journal, 12(23), 155–169. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/255848
Section
Research Article

References

กรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูกับประสิทธิผลของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสตูล. สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

กานต์พิชชา เก่งการช่าง. 2556. “เจนเนอเรชั่นวายกับความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล”, วารสาร สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2(1), หน้า 15-27.

ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน. 2560. “อิทธิพลของความมีอิสระในการทำงานกับบุคลิกภาพด้านเปิดรับ ประสบการณ์และ บุคลิกภาพด้านสำนึกในหน้าที่และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของ อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร”, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม. 7 (มกราคม – มิถุนายน), หน้า 104-123.

ชณิตา บุเงิน และพิมุกต์ สมชอบ. 2559. “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารการจัดการ และการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 3(1) หน้า 203-226.

นินทร์ลดาว ปานยืน. 2560. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครยะลา. การค้นคว้าอิสระปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ประกิจ ชอบรู้ และจุลดิศ คัญทัพ. 2562. “การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ, 7(28), หน้า 166-174.

มยุรฉัตร เงินทอง และณิรดา เวชญาลักษณ์. 2559. การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. การประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3. หน้า 234-248.

มูฮำหมัด ตําเห. 2562. “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจของครูท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่ สงบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14 (กันยายน-ธันวาคม), หน้า 379-388.

เยาวลักษณ์ กุลพานิช. (2559). สภาพแวดล้อมกับประสิทธิภาพของงานข้าราชการ. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]

รุ่งทิวา วิบูลพันธ์. 2562. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2. สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์. 2556. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และ อาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด. วิทยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

สมบูรณ์ นาควิชัย. 2560. “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน”, Journal of Roi Kaensarn Academi, 2(2), หน้า 16-29.

สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล. 2559. “วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของกลุ่มคน 3 ช่วงวัย : กรณีศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 42(2), หน้า 80-99.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2. 2563. ข้อมูลทั่วไป. จากอินเตอร์เน็ต. http://www.spn2.go.th/samutprakan2/index.php/2018-06-26-04-55-05 (ค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2563).

สุภาพรรณ สุขทอง. 2559. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2. งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activitie”, Educational and Psychological Measurement. 30, p. 607-610.

Moos, R.H. (1986). The human context environmental determinants of behavior. New York: Wiley & Sons.