Problem and Operation Promote the Quality of Life of Elderly Muslim : A Case Study Rusamilae Community

Main Article Content

ศักรินทร์ ชนประชา
ฉัตรธิดา คงหยู
พิชญา ชนประชา

Abstract

Sakkarin  Chonpracha, Chatthida Yukhong and Pitchaya Chonpracha


 


The main purposes of this research were to


  1. Study the problems in life of the elderly Muslims in the Rusamilae community in six aspects.

  2. A study of the operational conditions for improving the quality of life of the Muslim elderly of government agencies in five aspects.

Population used in the operation according to Objective 1 was 1,589 elderly Muslims from six villages. The sample size is determined. Krejcie & Morgan sample size was 310 people.


Target group used in the operation according to the second objective, namely professional nurses, Rusamilae municipal officials, village health volunteers, family volunteers, village headmen and representatives of religious leaders (Islamic headman of Rusamilae mosque ) 18 people.


Research Instrument used to collect data were the questionnaire on lifestyle problems of the elderly Muslims and the observation form.


Statistics used for data analysis were basic statistics, percentage, mean () and standard deviation (S.D.). Reliability, Cronbach's Alpha Coefficient Various data were analyzed in the form of descriptive, content analysis.


          The results of the research showed that the problems of life in the 6 aspects of Rusamilae community were found that the overall problems in all aspects were at a high level. The aspect with lifestyle problems at the high level had the highest mean value. The aspect of perception of information and information of the elderly ( = 4.18), while the aspect with low level of life problems, the lowest average was the aspect of community interaction ( = 2.44).


 The results of the study of operational conditions on promoting the quality of life of the Muslim elderly in Rusamilae communities of government agencies in five aspects showed that the operational management and care for promoting the quality of life of the Muslim elderly in Rusamilae communities was adheres to the budget, adheres to the roles and responsibilities of the agency.


There are quite a few job integrations. In the preparation of various plans/projects, people do different things, lack of participation in the integration of work together. Regarding the implementation of various plans/projects, different people do different things, lacking the integration of management together.


On the personal side, there was a change in working behavior. Separation of duties according to aptitude listen to other people's opinions, making decisions together, working as a team, integrated management. There is a joint management in terms of information, inputs, budgets, personnel, locations, and duties.

Article Details

How to Cite
ชนประชา ศ., คงหยู ฉ. . ., & ชนประชา พ. (2023). Problem and Operation Promote the Quality of Life of Elderly Muslim : A Case Study Rusamilae Community. Al-HIKMAH Journal, 13(25), 149–164. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/271127
Section
Research Article

References

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2563). สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย. สืบค้นจาก http://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/275)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย.

สืบค้นจาก http://www.msociety.go.th.

กระทรวงสาธารณสุข. (2557). บทสรุปแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557 เรื่องภาวะคุกคามด้านการดูแลผู้สูงอายุ(PPFlagship-2557 กระทรวงสาธารณสุข). สืบค้นจากhttp://www.thaihed.com/healthupdate/details.php?ID=299.

ข้อมูลสารสนเทศ. (2562). ข้อมูลสารสนเทศ. ปัตตานี : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรูสะมิแล.

คณัสนันท์ สงภักดิ์ และคณะ.(2562). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน

มีส่วนร่วมบ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารมนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2562, หน้า 159-178.

เจาะลึกระบบสุขภาพ. (2560). สังคมผู้สูงอายุ. สืบค้นจากhttps://www.hfocus.org.

ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ และศิริรัตน์ ปานอุทัย. (2561). สถานการณ์ผู้สูงอายุ ผลกระทบและระบบ

บริการสำหรับผู้สูงอายุ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :

สมาร์ทโคตรติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด.

ทศพร คำผลศิริ. (2561). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :

สมาร์ทโคตรติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด.

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2559). ปัญญาพลวัตร : ทำไมบูรณาการจึงเกิดขึ้นได้ยากในการปฏิบัติงาน.

สืบค้นจาก https://mgronline.com/daily/detail/9590000007369.

ภาณุมาศ มนัสประเสริฐ และเกศราพร พรหมนิมิตกุล. (2562). กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการใช้

สมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา กลุ่ม OPPY Clup.

เอกสารประกอบการประชุมงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 387.

วรรณรา ชื่นวัฒนา. (2557). การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 197

ปีที่6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2557), หน้า 197-202.

วัฒนพงศ นิราราช และคณะ. (2560). การพัฒนารูปแบบดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชุมชน

บ้านบุไทย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพระบรมราชชนนีพะเยา. หน้า 117-127.

วิพรรณ ประจวบเหมาะ.(2555). รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555. วิทยาลัย ประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสเอสพลัสมิเดีย จำกัด.

ศศิกาจญจน์ สกุลปัญญวัฒน์. (2557). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม กรณีศึกษา อ.องครักษ์ ตำบลองครักษ์ จ.นครนายก. วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 15 ฉบับที่ 3

(ก.ย. - ธ.ค. 2557), หน้า 353-360.

ศักรินทร์ ชนประชา. (2562). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษาชุมชน รูสะมิแล. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศรีสุดา ไชยวิจารณ์. (2553). วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษา

อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดีน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี.

วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. (2538). จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. (2560). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560, หน้า 57-69.

อาชัญญา รัตนอุบล. (2559). การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไอดา เหลืองวิไล (2559). การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ. สืบค้นจาก https://www.dga.or.th/upload/

download/file_5a09cf3ea0c4342a7acb28fd1487ca6c.pdf.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.

Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Wallace, M., Fulmer, T. T.,& Edelman, C. L. (1998). Older Adult. In C. L. Edelman & C. L.

Mandel (Eds). Health promotion throughout the lifespan, pp633-663.