Causal Relationship Model of Factors Related to Effectiveness of Working Team in Hospitals

Main Article Content

เขมญา คินิมาน
นุจรี ภาคาสัตย์
นริศ เพ็ญโภไคย

Abstract

This study aimed to study and examine the congruence of causal relationship model of factors which lead to increasing effectiveness of teamwork in hospitals and empirical data by applying the quantitative method in this research. The researcher collected information from department managers and chief executives in JCI-accredited hospitals. The sample group composed of 310 persons. Data was collected through questionnaires and analyzed with structural equation modeling.


The result shown that (1) transformational leadership had an influence on team empowerment;  transformational leadership and team empowerment had an influence on team innovative behavior; diverse team, transformational leadership, team empowerment, and team innovative behavior had an influence on team effectiveness, whilst diverse team had no influence on team empowerment and team innovative behavior; (2) causal relationship model of factors of a diverse team, transformational leadership, team empowerment, and team innovative behavior affects team effectiveness shown a congruence with empirical data which implied that it is applicable in the real-life situation. In this study, the chi-square was 56.61, the degree of freedom (df) was 71, the p-value was 0.893; the chi-square relative (chi-square/df) was 0.797, GFI was 0.980, AGFI was 0.952 and RMSEA was 0.000. All variables in the model could be used to describe team empowerment, team innovative behavior and team effectiveness at 35.90%, 40.70% and 22.40%, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2561). แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. สืบค้น 20 ตุลาคม 2561, จาก https://203.157.7.98/et/fileupload_ doc/2017-10-25-4-17-2531406.pdf

กราตัน, ลินดา และอิลิคสัน, ทามารา เจ. (2560). 8 วิธีเพื่อสร้างทีมที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี [Eight ways to build collaborative teams] (ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สามลดา.

จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ. (2553). การศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดเกิน 100 เตียงขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ทองทิพภา วิริยะพันธ์. (2551). การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล. (2550). ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2553). การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือน. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2561). โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) (พิมพ์ครั้งที่ 2). ชลบุรี: เอพีบลูปริ้นท์.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมมา รธนิธย์. (2553). ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.

สุวิมล ติรกานันท์. (2555). การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Afsar, B., Badir, Y. F., & Saeed, B. B. (2014). Transformational leadership and innovative work behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(8), 1270-1300.

Aga, D. A., Noorderhaven, & Vallejo, B. (2016). Transformational leadership and project success: The mediating role of team-building. International Journal of Project Management, 34(5), 806-818.

Alexander, J. A., Weiner, B. J., Shortell, S. M., Baker, L. C., & Becker, M. P. (2006). The role of organizational infrastructure in implementation of hospitals' quality improvement. Hospital Topics, 84(1), 11-21.

Allen, N. J., & Hecht, T. D. (2004). The romance of teams: Toward an understanding of its psychological underpinnings and implications. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 77(4), 439-461.

Block, P. (1987). The empowered manager: Positive political skills at work. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Chang, C. -L. (2005). Investigating leader -member exchange and team -member exchange as moderators of the relationship between transformational leadership practices and team effectiveness (Doctoral dissertation). Florida: Nova Southeastern University.

Craig, J. T. (2015). Antecedents of individual innovative behavior: Examining
transformational leadership, creative climate, role ambiguity, risk propensity, and psychological empowerment (Doctoral Dissertation). Los Angeles: Alliant International University.

Dennis, K. Z. (2008). Effects of similarity-dissimilarity, team cohesion, and hospital cross-functional team effectiveness on organizational performance (Doctoral Dissertation). Florida: Lynn University.

Dionne, S. D., Yammarino, F. J., Atwater, L. E., & Spangler, W. D. (2004). Transformational leadership and team performance. Journal of Organizational Change Management, 17(2), 177-193.

Dorner, N., Gassmann, O., & Morhart, F. (2012). Innovative work behavior: The roles of employee expectations and effects on job performance (Doctoral dissertation). University of St. Gallen.

Gondal, A. M., & Khan, A. (2008). Impact of team empowerment on team performance case of the telecommunications industry in Islamabad. International Review of Business Research Papers, 4(5), 138-146.

Guzzo, R. A., & Dickson, M. W. (1996). Teams in organizations: Recent research on performance and effectiveness. Annual Review of Psychology, 47, 307-338.

Gyanchandani, R. (2017). The effect of transformational leadership style on team performance in IT sector. The IUP Journal of Soft Skills, XI(3), 29-44.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Hammond, K., Bandak, A., & Williams, M. (1999). Nurse, physician, and consumer role responsibility perceived by health care providers. Holistic Nursing Practice, 13(2), 28-37.

Hsu, S. -Y. “Clark” (2006). Team transformational leadership, trust, empowerment, satisfaction, and commitment: Testing a structural equation model in software development teams (Doctoral Dissertation). Florida: Nova Southeastern University.

Jackson, S. E., May, K. E., & Whitney, K., (1995). Understanding the dynamics of diversity in decision-making teams. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Susan_Jackson14/publication/275714101
_Understanding_the_Dynamics_of_Diversity_in_Decision_Making_Teams
/links/565f625608ae1ef9298548d5.pdf

James, S. P. (2002). Do women really make better leaders than men?: An update. Retrieved October 10, 2016, from https://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=hkibswp

Jehn, K. A., Chadwick, C., & Thatcher, S. M. (1997). To agree or not to agree: The effects of value congruence, individual demographic dissimilarity, and conflict on workgroup outcomes. International Journal of Conflict Management, 8, 287–305.

Jiang, X., Flores, H. R., Leelawong, R., & Manz, C. C. (2014). The effect of team empowerment on team performance: A cross-cultural perspective on the mediating roles of knowledge sharing and intra-group conflict. International Journal of Conflict Management, 27(1), 62-87.

Kamani, S. M. H., & Altafi, S. (2012, April). Providing a model to effectiveness of team work based on quantum skills and intermediate roles of empowerment and innovation. Economic and Social Development: Conference Proceedings of the 1st International Scientific Conference, Frankfurt am Main.

Kanter, R. M. (1988). Changes-master companies: Environments in which Innovations Flourish. In R. L. Kuhn (Eds.), Handbook for creative and innovative managers (pp. 197-202). New York: McGraw-Hill.

Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. The Academy of Management Journal, 42(1), 58-74.

Kirkman, B. L., Tesluk, P. E., & Rosen, B. (2004). The impact of demographic heterogeneity and team leader-team member demographic fit on team empowerment and effectiveness. Group & Organization Management, 29(3), 334-368.

Kurtzberg, T. R., & Amabile, T. M. (2000). From Guilford to creative synergy: Opening the black box of team level creativity. Creativity Research Journal. 13(3-4), 285-294.

Laschinger, H. K. S., Finegan, J. E., Shamian, J., & Wilk, P. (2004). A longitudinal analysis of the impact of workplace empowerment on work satisfaction. Journal of Organizational Behaviour, 25(4), 527-545.

Ling, Y., Simsek, Z., Lubatkin, M. H., & Veiga, J. F. (2008). Transformational leadership's role in promoting corporate entrepreneurship: Examining the CEO-TMT interface. Academy of Management Journal, 51(3), 557-576.

Mannix, E., & Neale, M. (2005). What differences make a difference? The promise and reality of diverse teams in organizations. Psychological Science in the Public Interest, 6(2), 31-55.

Marane, B.M. (2012). The mediating role of trust in organization on the influence of psychological empowerment on innovation behavior. European Journal of Social Sciences, 33(1), 39-51.

Mathieu, J. E., Gilson, L. L., & Ruddy, T. M. (2006). Empowerment and team effectiveness: An empirical test of an integrated model. Journal of Applied Psychology, 91(1), 97–108.

Mesmer-Magnus, J. R., & DeChurch, L. A. (2009). Information sharing and team performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94(2), 535-546.

Milliken, F. J., & Martins, L. L. (1996). Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups. Academy of Management Review, 21(2), 402–433.

Nijstad, B. A., & Paulus, P. B. (2003). Group Creativity: Innovation through collaboration. New York: Oxford University Press.

Ochse, R. (1990). Before the gates of excellence: The determinants of creative genius. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Ozaralli, N. (2003). Effects of transformational leadership on empowerment and team effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 24(5/6), 335-344.

Pieterse, A. N., Van Knippenberg, D., Schippers, M., & Stam, D. (2010). Transformational and transactional leadership and innovative behaviour: The moderating role of psychological empowerment. Journal of Organizational Behaviour, 31(4), 609-623.

Pina, M. I. D., Martinez, A. M. R., & Martinez, L G. (2007). Teams in organizations: A review on team effectiveness. Team Performance Management, 14(1/2), 7-21.

Pounder, J. S. (2002). Public accountability in Hong Kong higher education: Human resource management implications of assessing organizational effectiveness. International Journal of Public Sector Management, 15(6), 458-474.

Schermerhorn, J. R., Jr. (2005). Management (8th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.

Stewart, G. L., Manz, C. C., & Sims, H. P. (1999). Teamwork and group dynamics. New York: John Wiley & Sons.

Sun, W., Xu, A., & Shang, Y. (2014). Transformational leadership, team climate, and team performance within the NPD team: Evidence from China. Asia Pacific Journal of Management, 31, 127-147.

Tze, L. C., & Amran, R. (2014). The Relationship between innovative work behavior on work role performance: An empirical study. Social and Behavioral Sciences, 129, 592–600.

Williams, K. Y., & O’Reilly, C. A. (1998). Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research. Research in Organizational Behavior, 20, 77–140.

Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. Academy of Management Journal. 44, 682–696.

Zhou, W. (2013). Is informational diversity really informational? An investigation of what and when in entrepreneurial teams. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(3), 29-42.

Translated Thai references

Chongwisan, R. (2013). Phawa phunam: Thruesadi kan wichai lae naeothang su nan phatthana [Leadership: Research theory and development approach]. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Gratton, L., & Erickson, T. J. (2017). 8 Withi phuea sang thim thi ruammue kan pen yang di [Eight ways to build collaborative teams] (Sintrakanphon, N., Translator). Bangkok: Expernet.

Maharatsakul, P. (2010). Kan pramoenphon kan patibatngan lae kan prap ngoenduean [Performance appraisal and payroll adjustments]. Bangkok: Panyachon.

Ministry of Public Health. (2018). Phaen yutthasat chat raya 20 pi dan satharanasuk [National strategic plan 20 years of public health]. Retrieved October 20, 2018, from https://203.157.7.98/et/fileupload_doc/2017-10-25-4-17-2531406.pdf

Rathanit, S. (2010). Phawa phunam khong phuborihan [Leadership]. Bangkok: Khaofang.

Srisathitnarakun, B. (2007). Phawa phunam lae konlayut kan chatkan ongkan Phayaban nai satawat thi 21 [Leadership and strategic management of nursing organization in the 21st century]. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Suksawang, P. (2018). Model samakan khrongsang [Structural equation modeling]. Chonburi: AP Blueprint.

Supornrungcharoen, J. (2010). Kansueksa rabop banchi lae kan khuapkhum phainai khong thurakit rongphayaban ekkachon khanat koen 100 tiang khuen pai nai Krungthepmahanakhon (Rai ngan phon kan wichai) [A study on accounting system and internal control of private hospitals with over of 100 beds in Bangkok area (Research Report)]. Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce.

Tirakanan, S. (2012). Kan Wikhro tuaprae phahu nai Ngan wichai thang sangkhomsat [Multivariate analysis in social science research]. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Vanichbuncha, K. (2014). Kan wikhro samakan khrongsang (SEM) duai AMOS [A Structural equation model analysis (SEM) with AMOS]. Bangkok: Sam Lada.

Wiriyaphan, T. (2008). Kan borihan thimngan lae kan kae panha [Team management and problem solving]. Bangkok: Sahathammik.

Yawirach, N. (2013). Phawa phunam lae phunam choeng konlayut [Leadership and strategic leadership]. Bangkok: Triple Group.