Editorial Note

Main Article Content

Kritkorn Nawakitphaitoon

Abstract

            วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งหมด 7 บทความ ซึ่งแต่ละบทความนั้นมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ บริบทที่ศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


            บทความวิจัยในกลุ่มแรกเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บทความวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร, คุณศักดิ์บดินทร์ กันมะโน, และคุณทราย อภัยโส ที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่มีต่อสุขภาวะในการทำงาน โดยมีการปรับตัวด้านอาชีพ ความผูกพันต่องาน และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต เป็นตัวแปรสื่อแบบอนุกรม ในขณะที่บทความวิจัยของ คุณอภินัทธ์ ตรีวิโรจน์ และอาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช ใช้กระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลองในการศึกษาผลของโปรแกรมการปรับงานที่มีต่องานที่มีความหมาย โดยมีความสอดคล้องระหว่างบุคคลและงานเป็นตัวแปรสื่อ


            บทความวิจัยในกลุ่มที่สองเป็นงานวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักผสมผสานกับกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บทความวิจัยของ ผศ.ดร. ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง และผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ที่ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการจ้างงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลบริบาลในสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย บทความวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล และอาจารย์ ดร.ธนากร มูลพงศ์ ที่ศึกษาทักษะการทำงานที่จำเป็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไทย ในระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บทความวิจัยของ พระสังคม ธนปัญโญ (ขุนศิริ) ที่ศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำเสนอแบบจำลองการพัฒนามนุษย์สู่สุขภาวะอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ บทความวิจัยของ คุณนิชาภา แสนสุรินทร์ และรศ.ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ที่นำเสนอแบบจำลองเชิงกระบวนการของการคิดใคร่ครวญของสมาชิกในกลุ่มเพื่อควบคุมปริมาณแบคทีเรียในห้องทดลองไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ปิดท้ายด้วยบทความวิชาการของ คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ ที่นำเสนอแง่มุมทางด้านกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


            วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การนั้นเป็นวารสารที่จัดอยู่ในดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในระดับที่ 1 (TCI 1) บทความที่คัดสรรมานำเสนอจึงเป็นบทความที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายขั้นตอนเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งบทความที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางเพื่อประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial Note