วิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองของผู้เขียนการ์ตูนเรื่องนารูโตะ กรณีศึกษาตัวละคร อุซึมากิ นารูโตะ กับ อุจิวะ ซาสึเกะ

Main Article Content

รัชพล เลาสุขศรี

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้เขียนการ์ตูนเรื่องนารูโตะที่ได้สื่อผ่านตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องอย่าง อุซึมากิ นารูโตะ กับ อุจิวะ ซาสึเกะ (2) เพื่อศึกษาว่าผู้เขียนนั้นสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองภายในเรื่องของตัวละครนี้ในรูปแบบไหน เนื่องจากการ์ตูนเรื่องนารูโตะนั้นมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงความคิดทางการเมืองที่หลากหลายของผู้เขียนผ่านตัวละครภายในเรื่องแต่จะมีสองตัวละครที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือ นารูโตะ กับ ซาสึเกะที่เป็นตัวเอกร่วมของเรื่อง และเนื่องจากตัวละครที่ได้นำมาเป็นกรณีศึกษานั้นมีความหลากหลายของอุดมการณ์ทางการเมืองที่ผู้เขียนได้สอดแทรกไว้ จึงเป็นที่มาของการนำมาศึกษาในบทความนี้ ว่าผู้เขียนสนับสนุนหรือมีแนวโน้มจะเห็นด้วยกับอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวละครรูปแบบไหนนั่นเอง 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

มาซาชิ คิชิโมโตะ (Masashi Kishimoto). (2540-2558). นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท์.

ลงทุนแมน. (2560). เคยสงสัยไหมการ์ตูนเรื่องไหนขายดีที่สุด. ค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2563 จาก https://www.blockdit.com/posts/5b30b10a076e65512a686d00

Yomiuri. (2562).「NARUTO―ナルト―」作者・岸本斉史さん 新連載『サムライ8(エ イト)八丸伝(ハチマルデン)』スタート 君も完璧じゃなくていい . ค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2563 จาก https://www.yomiuri.co.jp/culture/20190502-OYT1T50164/

ปธาน สุวรรณมงคล. (ม.ป.ป.). เสรีนิยม ค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2563 จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1

ชาญชัย คุ้มปัญญา. (2556). อุดมการณ์ทางการเมือง (2) อุดมการณ์เสรีนิยม. ค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2563 จาก ttp://www.chanchaivision.com/2013/07/funda mental-politics-ideology-2.html

สมเกียรติ วันทะนะ. (2523). อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. นครปฐม: ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม การเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.

เสน่ห์ จามริก. (2515). สังเขปประวัติและผลงาน 85 ปี ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก และความคิดทางการเมือง จากเปลโต้ถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (ม.ป.ป.). อุดมการทางการเมือง. กรุงเทพฯ:เคล็ดไทย.