ในวารสารฉบับต้นปี พ.ศ.2565 เป็นวารสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมในมิติต่าง ๆของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ในสาขาของการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ และยังมีการคัดสรรประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยที่สังคมกำลังให้ความสนใจ จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์ได้

            สำหรับเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีวิธีการนำเสนอ และจัดกลุ่มตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองจากปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง และ วรรณกรรมที่ได้รับความนิยม เพื่ออธิบายบริบททางการเมืองในปัจจุบัน ในส่วนที่สองจะเป็นประเด็นที่เน้นเรื่องการเมืองระดับชุมชน ซึ่งมีความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับตำบล เนื้อหาในส่วนสุดท้ายจะเป็นประเด็นคัดสรรทางรัฐศาสตร์ในเรื่องแนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเกี่ยวข้องสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30