จาก “คณะราษฎร 2475” ถึง “คณะราษฎร 2563”: ร่องรอยของแนวความคิด #ให้มันจบที่รุ่นเรา

Main Article Content

วีรชน เกษสกุล

บทคัดย่อ

บทความมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาประเด็นจากปรากฏการณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร 2563” โดยสาระสำคัญของการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนให้ความสนใจในวลี “#ให้มันจบที่รุ่นเรา” ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจและหาความหมายของวลีดังกล่าวผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาในแบบประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ความหมายแฝงที่อยู่ในวลี #ให้มันจบที่รุ่นเรา น่าจะหมายถึงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบการปกครองแบบ “สาธารณรัฐ” และนอกจากนี้ยังพบว่าแนวความคิดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสังคมไทย กล่าวคือผู้เขียนพบว่าที่ผ่านมาได้ปรากฏร่องรอยของแนวความคิดในลักษณะอย่างนี้มาแล้วอย่างน้อยสองเหตุการณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวบทและบริบทของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ทำให้เห็นว่าร่องรอยของแนวความคิดดังกล่าวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตทั้งสองเหตุการณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกันกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎร 2563 อย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมตำรา. (2463). ปทานุกรมสำหรับโรงเรียน. พระนคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

กันย์ ชโลธรรังษี. (2557). การเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 100 ปี ร.ศ.130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี.เพรส. จำกัด.

ชาตรี ประกิตนนทการ. (2552). ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน.

ไชยันต์ ไชยพร. (ม.ป.ป.). เอกสารอ่านประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในแนวประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง ปรัชญา การเมือง และทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ.2475- 2500). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.

เดอะหนึ่งศูนย์หนึ่ง. (2563). #ให้มันจบที่รุ่นเรา” – จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.the101.world/jutatip-sirikhan-interview/

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2537). การศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดไทย. ในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). การสัมมนาการวิจัย “นักคิดไทย”. ม.ป.ท.: ผู้แต่ง.

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. (2549). รัฐธรรมนูญสถาปนา : ชีวิตและชะตากรรมของประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิภาษา.

บีบีซีนิวส์ไทย. (2563). 14 ตุลา : ประจักษ์ ก้องกีรติ มองการเกิดใหม่ของ “คณะราษฎร” กับภารกิจคืนศักดิ์ศรีให้เสื้อแดง คืนความจริงให้ 6 ตุลา. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54491617

บีบีซีนิวส์ไทย. (2563). คณะราษฎร: ประกาศ 3 ข้อเรียกร้องก่อนชุมนุมใหญ่ 14 ตุลา ประยุทธ์ลาออก-เปิดสภาแก้ รธน.-ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์, ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จากhttps://www.bbc.com/thai/thailand-54461248

บีบีซีนิวส์ไทย. (2563). โฆษก ทบ. ขออย่าเชื่อมโยงความเห็นของ “ผู้พันเจี๊ยบ” กับกองทัพบก หลังเปรียบเปรย “เยาวชนปลดแอก” เป็น “ม็อบมุ้งมิ้ง”. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53469936

บีบีซีนิวส์ไทย. (2563). เยาวชนปลดแอก: ใครเป็นใครในแกนนำ-ผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดี. ค้นเมื่อ https://www.bbc.com/thai/thailand-53846800

บีบีซีนิวส์ไทย. “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อแก้ปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ นัดชุมนุมอีกครั้ง 12 ส.ค. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53727597

ประชาไท. (2563). ชุมนุมธีมแฮรี่พอตเตอร์ ร้องยกเลิก-แก้กฎหมายขยายพระราชอำนาจฯ และฟังเสียงนักศึกษา-ประชาชน. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จากhttps://prachatai.com/journal/2020/08/88882

ปั้น บุณยเกียรติ และเฮง เล้ากระจ่าง. (2475). สยามรัฐเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินอย่างมีพระราชาธิบดีอยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครอง. พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์.

พริษฐ์ ชิวารักษ์. (2563). ปรากฏการณ์สะท้านฟ้า 10สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์. ม.ป.ท.: กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์. (2561). ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยจนถึง พ.ศ. 2475: การก่อรูป, การประชันความหมาย และการผสมผสาน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์.

เฟซบุ๊ก ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์ - Attapon Buapat. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://facebook.com/ครูใหญ่-อรรถพล-บัวพัฒน์-Attapon-Buapat-423082394846295

ภาณุพงศ์ จาดนอก. (2563). ปรากฏการณ์สะท้านฟ้า 10สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์. ม.ป.ท.: กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม.

ศรัญญู เทพสงเคราะห์. (2562). ราษฎรธิปไตย : การเมือง อำนาจ และทรงจำของ(คณะ)ราษฎร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน.

ศราวุฒิ วิสาพรม. (2559). ราษฎรสามัญ หลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน.

สมชาย ปรีชาศิลปกุล. (2563). คณะราษฎร 2563. the 101.world. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.the101.world/khana-ratsadon-2563/

เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต, 2435-2513 และ เนตร พูนวิวัฒน์, ร.ต. (2503). ประวัติปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454). ม.ป.ท.: บริษัท กิมกลีหงวน จำกัด.

อัจฉราพร กมุทพิสมัย. (2540). กบฎ ร.ศ. 130 กบฎเพื่อประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม่. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อมรินทร์วิชาการ.

Alamy. Stock Photos. (2563). Republic of Thailand. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จากhttps://www.alamy.com/stock-photo/republic-of-thailand.html

Forevier. (2563). ทำไมต้อง #ให้มันจบที่รุ่นเรา.ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.forevier.com/ทำไมต้อง-ให้มันจบที่รุ่/

Getdaytrends. Trends. (2563) #RepublicofThailand in Thailand. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 จาก https://getdaytrends.com/thailand/trend/%23RepublicofThailand/