แนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

Main Article Content

แพรขวัญ รัตนมณี

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลควนเมา เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลควนเมา และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 


ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลควนเมา ประกอบด้วยผู้นำขาดภาวะความเป็นผู้นำ คณะกรรมการชมรมขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชมรม สมาชิกไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม                     ทำกิจกรรมของชมรมเท่าที่ควร ไม่มีสถานที่ตั้งชมรมที่ชัดเจน ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโดยตรง และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลควนเมา โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรมและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจกรรมของชมรม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนด้านงบประมาณในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของชมรมผู้สูงอายุ ทั้งบุคลากรภายในชมรม บุคลากรหน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่อง 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุล, วณิฎา ศิริวรสกุล และชัชสรัญ รอดยิ้ม. (2559). แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต. Veridian E-Journal Silpakorn University 9(1): 529-530.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2560). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด.

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ. (2559). คู่มือชมรมผู้สูงอายุ. ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.dop.go.th/th/know/5/23