ปัญหาการควบคุมและจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • พันตำรวจเอก คำสิงห์ ศรียาภัย สถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ
  • จักรวาล สุขไมตรี
  • ศิโรฒน์ ภาคสุวรรณ
  • นริศ สาครนาวิน

คำสำคัญ:

การควบคุม, การจราจร, ตำรวจภูธร

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการควบคุมและจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ จังหวัดระนอง 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการควบคุมและจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ จังหวัดระนอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 ท่าน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

          ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาเกิดขึ้นใน 4 ด้าน คือ (1)  ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2)  ด้านองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (3)  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการควบคุมและจัดการจราจร และ (4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสำเร็จและความพึงพอใจของประชาชน ทั้ง 4 ด้าน เกิดขึ้นจากบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลสำคัญต่อการปฏิบัติงานจราจร การจัดกำลังไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีงานในด้านอื่นที่ต้องปฏิบัติมีภารกิจหลายด้านทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย ยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีการปฏิบัติในสิ่งที่จำเป็น เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าเขาเส้นทางคดโค้ง มีฝนตกชุก ขาดแสงสว่างมีผลต่อทัศนวิสัย การปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการกับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมบางครั้งไม่อาจเลือกสถานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานได้ ทำให้เกิดปัญหากับการควบคุมและจัดการจราจร และการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีงานด้านอื่นๆ หลายหน้าที่ทำให้ขาดความพร้อมการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ส่งผลถึงการให้สัญญาณต่างๆ ไม่ชัดเจนสัญญาณมือไม่สอดคล้องกับสัญญาณเสียงอันสืบเนื่องมาจากขาดความรู้เฉพาะทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

          2) ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนั้นเกิดจากสถานภาพกำลังพลไม่เพียงพอ การจัดกำลังพลผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญเฉพาะด้าน มีการมอบหมายงานอื่นที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ทั้งยังขาดเครื่องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการแจ้งเตือน หรือห้าม ขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติของพื้นที่ ขาดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้ทางการบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ลงมือปฏิบัติในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล คนป่วยเบื้องต้นขาดความมั่นใจ ปัญหาที่มีอยู่ส่งผลถึงการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ความสะดวก ปลอดภัยในการจราจร จากการศึกษาปัญหาแม้ว่าการควบคุมและจัดการจราจร ที่มีอยู่จะไม่ได้เสียหายอะไร สามารถดำเนินการในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่นเดียวกับงานด้านอื่นๆ ทั้ง 5 ด้าน ของหน่วยงานตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เนื่องจากยังมีส่วนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ราชการ และหน่วยงาน คือ สถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ จังหวัดระนอง รวมถึงตัวผู้ปฏิบัติงาน ทั้งชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควรมีการเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน ในการปฏิบัติงานในการควบคุมและจัดการจราจร เป็นต้นว่า จะต้องเพิ่มการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดทำคู่มือ จัดหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านมอบหมายภารกิจหน้าที่เพื่อสั่งสมความชำนาญ ลดภาระงานอื่น เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม จัดป้ายบอก ป้ายเตือน ป้ายห้าม สัญญาณ สัญลักษณ์ หรือเพิ่มทัศนวิสัยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่อันประกอบไปด้วย ภาคประชาชนผู้ใช้ทางในพื้นที่ ในส่วนของเป็นผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ พ่อค้า รวมถึงผู้ปฏิบัติงานควบคุมและจัดการจราจร เพื่อจะไดผลการวิจัยที่มีความครอบคลุมหลากหลายแตกต่างกันออกไป และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)