ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2021): September-October 2021

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2021): September-October 2021
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-25

บทความวิจัย (Research article)