ผลกระทบของแรงงานนอกระบบจากการเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • Kantima Pongnairat Burapha University

คำสำคัญ:

ผลกระทบ, แรงงานนอกระบบ, สวัสดิการภาครัฐ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในช่วงสถานการณ์โควิด และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดระบบการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในช่วงสถานการณ์โควิด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้คำถามปลายเปิดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้ผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิดในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยไม่ได้จำกัดอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบจากการเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในช่วงสถานการณ์โควิด คือ การเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อดูแลครอบครัว  โดยสาเหตุการเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในข้อมูล รวมถึงการมีขั้นตอนเอกสารที่ซับซ้อนจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วม และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนขาดระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี ระบบแอพลิเคชั่น (Application) มีขั้นตอนยุ่งยาก 2) แนวทางในการจัดระบบการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในช่วงสถานการณ์โควิด พบว่า ประการแรก นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีความชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพและความปลอดภัยในชีวิตของแรงงานนอกระบบ ประการที่สอง ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการบูรณาการกัน ประการที่สาม ควรมีการสำรวจทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการสำหรับคนจนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ประการที่สี่ มีการกำหนดแบบฟอร์มการลงทะเบียนและการยื่นเอกสารให้ชัดเจนในการยื่นรับสิทธิสวัสดิการ ประการที่ห้า ปรับเปลี่ยนวิธีการการใช้แอพพลิเคชั่น (Application) ในการลงทะเบียน เป็นการโอนยอดเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ และประการที่หก จัดตั้งหน่วยงานสวัสดิการสำหรับการดูแลแรงงานนอกระบบตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)