รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • นิติ ยอดดำเนิน Ramkhamhaeng University
  • เอกสิทธิ์ สนามทอง
  • เจษณี บุตรดำ
  • วรรธนศม เมฆสุวรรณ

คำสำคัญ:

สมรรถนะ, บริหารการเปลี่ยนแปลง , นักบริหารการเปลี่ยนแปลง

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย (2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร การเปลี่ยน แปลงของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย และ (3) เพื่อประเมินรูปแบบการ พัฒนาสมรรถนะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย มีวิธีดำเนินการวิจัย  3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การศึกษาแนวคิดด้านสมรรถนะและการบริหารการเปลี่ยน แปลงโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวน 15 คน (2) ร่างรูปแบบสมรรถนะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย โดยทำการสร้างและพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีผลการ วิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  (3)  ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทย โดยการ จัดการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริหารองค์กรเอกชนในประเทศไทยสรุปออกมาเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ 7 ด้าน คือ (1) ด้านบริหารงานเชิง
กลยุทธ์ (2) ด้านบริหารทีมงาน (3) ด้านทัศนคติเชิงบวก (4) ด้านจริยธรรมในการทำงาน (5)  ด้านบริหารความรู้ภายในองค์กร (6) ด้านการสร้างเครือข่าย และ (7) ด้านเทคโนโลยี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)