การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา ในยุคประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง

  • นลินี ณ นคร รักธรรม -

คำสำคัญ:

การบริหารเชิงกลยุทธ์, การจัดการศึกษา, ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การพัฒนานโยบายด้านการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และได้เพิ่มบทบาทความสำคัญทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิก ทั้งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และที่สำคัญโดยเฉพาะทางด้านนโยบายการศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางการจัดการศึกษา ดังนี้ 1. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 2. การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สู่ความเป็นสากล 3. การส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้จริงให้เท่าทันในปัจจุบัน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมไปกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และรองรับบทบาททางการศึกษาที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมไป การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา และยกระดับศักยภาพของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-17

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)