The ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่ระบบราชการ 4.0

ผู้แต่ง

  • Poonlarp Makboon -
  • นัทนิชา โชติพิทยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การพัฒนาคุณภาพ, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบราชการ 4.0

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่ระบบราชการ 4.0 และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่ระบบราชการ 4.0 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 213 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณค่าการพัฒนาองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่ระบบราชการ 4.0 คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี การกำหนดกลยุทธ์ควรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริงมากขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการบางคนไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเลย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-13

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)