ความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ธนวิชญ์ ปรางค์วัฒนานนท์ ปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • สหพัฒน์ หอมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความเสี่ยงภัย, ข้าราชการตำรวจ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงภัย

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 119  คน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อตีความข้อมูลตามหลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าระดับความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงภัยสูงสุดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านความพร้อมทั้งทางจิตใจและร่างกาย 2) ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ และ 3) ด้านการเป็นผู้นำ ตามลำดับ  ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงภัยในแต่ละด้านนั้นพบว่าด้านความพร้อมทั้งทางจิตใจและร่างกายต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ด้านความรู้ความสามารถพิเศษต้องมีการอบรมเพิ่มเติมแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับทางกฎหมาย ยุทธวิธีและการใช้อาวุธ ตลอดถึงเทคโนโลยีต่างๆ ในการจับกุม และด้านการเป็นผู้นำ ต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และต้องป้องกันอันตรายจากการทำงานอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกองกำกับการสืบสวนเป็นหน่วยงานทีมีหน้าที่หลักในการจับกุมคดีสำคัญ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)