The ปัจจัยที่มีผลต่อการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ธนกฤช โชควรทรัพย์ นักวิจัยอิสระ
  • จิณณ์ชญา รณิดา นักวิจัยอิสระ
  • ศุภานิช คำบุศย์ นักวิจัยอิสระ
  • ดำรงศักดิ์ เครือแก้ว นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

ความเต็มใจจ่าย, รถยนต์ไฟฟ้า, ผู้บริโภค

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.923 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.941 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความเต็มใจจ่ายเงินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก ( = 3.769, S.D. = 0.470) และปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ( = 3.719, S.D. = 0.444) สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความคุ้มค่า และด้านคุณลักษณะที่น่าสนใจของรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลต่อการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านความคุ้มค่า และด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลต่อการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะที่ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี การประเมินทางเลือก ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และพบว่า ปัจจัยด้านความคุ้มค่า ด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านคุณลักษณะที่น่าสนใจของรถยนต์ไฟฟ้า และด้านความกังวลต่อสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการเต็มใจจ่ายสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)