แรงจูงใจในการทำงานและคุณภาพชีวิตของข้าราชการทหารเรือ ฝูงบิน 104

ผู้แต่ง

  • jirat soda วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, การทำงานและคุณภาพชีวิต , ข้าราชการทหารเรือ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ฝูงบิน 104 กองการบินทหารเรือ ในการที่นำผลการศึกษาและวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กร ให้หน่วยงานหรือองค์กรได้มีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ยังต้องแก้ไขผ่านทางมุมมองของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับคุณภาพชีวิต

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการทหารเรือในฝูงบิน 104 กองการบินทหารเรือ จำนวนทั้งสิ้น 107 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัยในด้านของความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตเมื่อพิจารณารายด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน พบว่าการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธทุกสมมติฐานในด้านของปัจจัยส่วนบุคคล

ผลการวิจัยด้านระดับแรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตพบว่า ปัจจัยจูงใจในการทำงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลางและทิศทางเดียวกัน ยกเว้นด้านด้านมักจะมีบางปัจจัยที่ทำให้ท่านทำงานสำเร็จได้ยาก ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

คำสำคัญ: แรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน คุณภาพชีวิต กองการบินทหารเรือ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-06

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)