คณะที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล                                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช

นักวิชาการอิสระ

ผู้จัดการวารสาร

ดร.ธนิดา เจริญสุข                                                                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล                                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวสุจินดา ย่องจีน                                                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์                                                                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางวันฤดี รัตนพันธ์                                                                           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์