การถ่ายทอดเทคโนโลยีเบเกอรี่เพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
พรพล รมย์นุกูล
หงส์วริน ไชยวงศ์
เมลดา อภัยรัตน์

Abstract

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอนสาขาการงานอาชีพ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเบเกอรี่เพื่อสุขภาพในโรงเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่นักเรียนได้ 2) พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 58 โรงเรียน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เริ่มจากการสำรวจความต้องการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารหรือตัวแทนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมาย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเบเกอรี่เพื่อสุขภาพในโรงเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเบเกอรี่ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันสมัย เลือกใช้วัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นส่วนผสมในเบเกอรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากนั้นประมาณ 9 เดือน ได้ติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ ครูนำความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลายรูปแบบ ได้แก่ บรรจุในหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมเบเกอรี่ โครงงานอาชีพอิสระระหว่างเรียน โครงงานเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ และโครงการ School based management for local development: SBMLD การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและโรงเรียนได้ และชุมชนมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบเกอรี่ ครูมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็น สามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรมเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป

Article Details

How to Cite
โชครัตนชัย ว., รมย์นุกูล พ., ไชยวงศ์ ห., & อภัยรัตน์ เ. (2017). การถ่ายทอดเทคโนโลยีเบเกอรี่เพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. Area Based Development Research Journal, 9(4), 257–273. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106374
Section
Research Articles

References

บุญชม ศรีสะอาด. 2554. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพฯ.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193). 2543. เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร.
กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ.
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี. สัมภาษณ์เมื่อ 15 มกราคม 2558.
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย และคณะ. 2554. รายงานการวิจัยโครงการ การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เบเกอรี่ สำหรับ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา.
Chokratanachai, W. et al. 2012. Development of an effective bakery training package for teachers of the occupation and
technology learning unit. The International Conference “The Excellence in Teacher Education and Research Innovation”
24-28 December, 2012. 100 p.