การจัดการชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตเกษตรทางเลือกของชุมชน บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำพูน

Main Article Content

ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
นันทะ บุตรน้อย

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพและระบบการผลิต เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสุขภาพที่ดีของชุมชนห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบว่า คนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในวิถีการผลิตและมีสารพิษตกค้างในระบบนิเวศของชุมชน ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน ทำให้คนในชุมชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยและวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองพร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการผลิตและการบริโภคเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ท้ายที่สุดคนในชุมชนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากวิธีการผลิตและการบริโภค ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของคนและชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางวิถีการผลิตและการบริโภคด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตในเบื้องต้น โดยการผลิตและบริโภคพืชผักที่สามารถปลูกและกินได้ภายในครัวเรือน และขยายความรู้ต่างๆ ออกไปสู่ครัวเรือนรอบข้าง สร้างพื้นที่ส่วนกลางเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ดำเนินการและรับประโยชน์ร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประเทืองบริบูรณ์ณ., & บุตรน้อยน. (2018). การจัดการชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตเกษตรทางเลือกของชุมชน บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำพูน. Area Based Development Research Journal, 9(5), 361-374. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/110815
Section
Research Articles