ศักยภาพและความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

Main Article Content

วรัญญา ไชยทารินทร์
อริยา เผ่าเครื่อง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา และประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของบริการทางการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว จำนวน 288 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test, F-test ประเมินความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยวโดยใช้ค่าอัตราส่วนของคะแนนระดับความคาดหวังต่อคะแนนระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และประเมินศักยภาพของบริการทางการท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Importance performance analysis (IPA) ผลการวิจัยด้านอุปสงค์พบว่า บริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยาในภาพรวมยังขาดความพร้อม หากพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว บริการอาหาร สินค้าและบริการ บริการขนส่ง และกิจกรรมท่องเที่ยวยังขาดความพร้อม ส่วนด้านบริการที่พักมีความพร้อมเกินความคาดหวัง ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจพบว่า ความแตกต่างของเชื้อชาติ อายุ การศึกษา และระดับรายได้ มีผลต่อระดับความคาดหวังและความพึงพอใจด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลประเมินศักยภาพของบริการทางการท่องเที่ยวพบว่า ด้านบริการอาหารเป็นเพียงด้านเดียวที่ไม่มีศักยภาพ ด้านอุปทานของบริการทางการท่องเที่ยวพบว่า ด้านบริการที่พักมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ด้านสินค้าและบริการยังไม่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาที่ชัดเจน ด้านบริการขนส่งมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนน้อยและยังไม่มีกิจกรรมมากเพียงพอที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมและพักค้างคืน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีข้อสรุปว่า ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และผู้ประกอบการต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยทารินทร์ว., & เผ่าเครื่องอ. (2018). ศักยภาพและความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. Area Based Development Research Journal, 9(5), 390-403. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/110817
Section
Research Articles